Strona na telefon

Spadek swobodny - obliczenie wysokości początkowej

Zadanie

Obliczyć z jakiej wysokości H musiałoby spaść ciało aby osiągnąć szybkość vk.

Pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

ruch

ruch prostoliniowy

ruch przyspieszony

ruch jednostajnie przyspieszony

spadek

spadek swobodny

przyspieszenie

przyspieszenie ziemskie

pole grawitacyjne

jednorodne pole grawitacyjne

opory ruchu

Zadanie

Obliczyć z jakiej wysokości musiałoby spaść ciało aby osiągnąć szybkość vk.

Rozwiązanie

Ruch w zadaniu to

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy o stałym zwrocie prędkości - spadek swobodny

1.

Dane i szukane - prędkość początkowa równa jest zero.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane
2.
Wysokość (droga) równa jest iloczynowi szybkości średniej i czasu spadania.

Szybkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym równa jest połowie sumy szybkości początkowej i końcowej.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane

3.
Szybkość średnia równa jest połowie szybkości końcowej.

Szybkość końcowa równa jest sumie szybkości początkowej i szybkości końcowej.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane 4.
Szybkość początkowa jest zerowa.
Szybkość końcowa to iloczyn przyspieszenia i czasu ruchu.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane

5.

Droga ruchu (wysokość) równa jest więc kwadratowi szybkości końcowej podzielonemu przez podwojone przyspieszenie ziemskie.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane 6.
Zamiana 1 metra na sekundę na kilometry na godzinę.
kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane

7.
Zamiana 1 kilometra na godzinę na metry na sekundę.

kinematyka, spadek swobodny - dane i szukane

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?