Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Obliczyć szybkość średnią ciała

Szybkość średnia

ZadanieObliczyć szybkość średnią ciała, które pierwszy odcinek drogi o długości s1 pokonało ze stałą szybkością v1 a następny odcinek drogi w ciągu czasu t2 ze stałą szybkością v2.

Pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniaszybkość ruchu,

droga ruchu,

czas ruchu,

szybkość średnia ruchu,

całkowita droga ruchu,

całkowity czas ruchu,


Rozwiązanie1.
Dane do zadania:

droga pierwszego odcinka s1

szybkość na pierwszym odcinku v1

czas ruchu na drugim odcinku t2

szybkość na drugim odcinku v2

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków
2.
Definicja szybkości średniej

całkowita droga ruchu

całkowity czas ruchu

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków


3.
Droga na drugim odcinku trasy

czas ruchu na pierwszym odcinku trasy

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków
4.
Całkowita droga - wyrażenie zawierające znane wielkości

całkowity czas - wyrażenie zawierające znane wielkości

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków5.
Końcowa zależność na szybkość średnią dla całej trasy

szybkość średnia na trasie złożonej  z dwóch odcinków
Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt