Strona główna na telefon

Prędkość średnia

Zadanie

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili późniejszej t.

Obliczyć prędkość średnią ciała.

Ważne pojęcia i prawa

położenie ciała,

wektor,

wektor położenia,

przemieszczenie ciała,

wektor przemieszczenia,

prędkość średnia,

wartość wektora,

Rozwiązanie1.
Dane czas początkowy i chwila późniejsza.

Odstęp czasu Δt- czas zmiany położenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia


2.
Położenie początkowe.

Położenie po upływie czasu Δ t.

Przesunięcie w ciągu czasu Δ t.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia 3.
Wartość (długość) przesunięcia (przemieszczenia).

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

4.
Przybliżenia dla wartości przemieszczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

5.
Oszacowanie długości przemieszczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia
6.
Prędkość średnia - obliczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia 7.
Prędkość średnia - współrzędne wektora.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

8.
Wartość prędkości średniej - obliczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

9.
Wartość prędkości średniej - wartość.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia
10.
Inny sposób obliczenia wartości średniej prędkości.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?