Strona główna na telefon

Prędkość średnia

Zadanie

Dane jest położenie ciała w chwili początkowej t0 i położenie ciała w pewnej chwili póĽniejszej t.

Obliczyć prędkość średnią ciała.

Ważne pojęcia i prawa

położenie ciała,

wektor,

wektor położenia,

przemieszczenie ciała,

wektor przemieszczenia,

prędkość średnia,

wartość wektora,

Rozwiązanie1.
Dane czas początkowy i chwila póĽniejsza.

Odstęp czasu Δt- czas zmiany położenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia


2.
Położenie początkowe.

Położenie po upływie czasu Δ t.

Przesunięcie w ciągu czasu Δ t.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia 3.
Wartość (długość) przesunięcia (przemieszczenia).

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

4.
Przybliżenia dla wartości przemieszczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

5.
Oszacowanie długości przemieszczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia
6.
Prędkość średnia - obliczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia 7.
Prędkość średnia - współrzędne wektora.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

8.
Wartość prędkości średniej - obliczenia.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

9.
Wartość prędkości średniej - wartość.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia
10.
Inny sposób obliczenia wartości średniej prędkości.

(10kB) kinematyka - prędkość średnia

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?