Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Prawo Archimedesa

Zadanie


Ciało o masie 5kg wykonane z żelaza zanurzono do wody.

Jakie będzie wskazanie siłomierza?
O ile będzie mniejszy ciężar ciała w wodzie niż w powietrzu?

hydrostatyka

Ważne pojęcia, wielkości i prawa


stan równowagi

pierwsza zasada dynamiki

pole grawitacyjne

przyspieszenie ziemskie

ciężar ciała

siła wypadkowa

siły składowe

siła wyporu

objętość ciała

objętość wypartej cieczy

prawo Archimedesa

prawo Pascala


Rozwiązanie1.
Ciężar ciała w powietrzu (z pominięciem wyporu powietrza) przy powierzchni Ziemi

prawo Archimedesa
2.
Wartość ciężaru ciała.
prawo Archimedesa
3.
Siły działające na ciało zanurzone w wodzie (lub innej cieczy).

Suma wektorowa - siła wypadkowa.

Wartość siły wypadkowej.

prawo Archimedesa

4.
Wartość sił wyporu działającej na ciało zanurzone w wodzie.

Gęstość wody.

prawo Archimedesa

5.
Masa ciała jako iloczyn gęstości i objętości ciała.

Gęstość żelaza.

prawo Archimedesa

6.
Objętość wody wypartej przez zanurzone w niej całkowicie ciało.

prawo Archimedesa

7.
Wartość siły wyporu działającej na ciało żelazne zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa8.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa

9.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie.

prawo Archimedesa

10.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - podstawieniu wyrażeń pomocniczych.

prawo Archimedesa

11.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - obliczenia.

prawo Archimedesa


12.
Wartość siły wypadkowej działającej na ciało z żelaza zanurzone w wodzie - wynik końcowy

prawo Archimedesa

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt