544. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
2021-01-09 15:59

Strona na telefon

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Zadanie 544

Ciało A rusza z miejsca z przyspieszeniem a1.
Z tego samego punktu po pewnym czasie Δt rusza ciało B z przyspieszeniem a2 większym od a1.

Po jakim czasie ciało B dopędzi ciało A?

Jaką drogę pokonają oba ciała?

Jakie prędkości będą miały ciała w chwili spotkania?

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania

ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

tor ruchu

prędkość ruchu

droga ruchu

przyspieszenie ruchu

Rozwiązanie

1. Dane i szukanekinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

2. Wzory na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym dla obu ciał.


Ciało B porusza się krócej!

Oba ciała mają zerowe prędkości początkowe.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

3.

Przyrównanie obu wyrażeń na drogi.

Warunki na czas - musi być dodatni, podobnie odstęp czasu delta t

Można przekształcić wzór dzieląc obie strony przez przyspieszenie i czas.
kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

4.

Ilorazy są dodatnie - można wyłączyć pierwiastek - też dodatni.

Wykonujemy działania - dzielenie.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

5.

Można obliczyć teraz czas t.
Otrzymujemy wyrażenie niewymierne w mianowniku i w tradycyjny sposób je eliminujemy.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

6.

Otrzymaliśmy wyrażenie na czas potrzebny do spotkania się ciał.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

7.

Przykładowe dane.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony8.

Podstawiamy i obliczamy czas.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

9.

Podstawiamy do wzoru na drogę ciała B.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

10.

Sprawdzamy dla ciała B.
Wynik taki sam - w przybliżeniu.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Prędkość obliczymy mnożąc przyspieszenie przez czas.

Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?