Strona na telefon

Zadanie z kinematyki

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.

Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;

b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.

Kinematyka to dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu ciała.

Kinematyka nie wyjaśnia ruchu i jego zmian.

Kinematyka to inaczej geometria ruchu - matematyczny opis położenia, prędkości i przyspieszenia bez podania przyczyn ich zmian.

Tor ruchu punktu materialnego to linia zakreślana w przestrzeni przez to ciało.

Przykład zadania łączącego ruch po okręgu i ruch prostoliniowy

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.

Ile obrotów w ciągu sekundywykonują koła tego pojazdu?

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Zadanie

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.

Obliczyć:

a) prędkość v ciała w chwili t=3s;

b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniaruch

ruch prostoliniowy

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

przyspieszenie

prędkość średnia

prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

prędkość końcowa w ruchu jednostajnie przyspieszonym

zależność liniowa

droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

zależność kwadratowa
Rozwiązanie1.

Wielkości dane i szukaneWypisujemy dane - czasy, droga oraz zależność między prędkością początkową i końcową.

Piszemy wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

(14kB) kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.
Droga przebyta przez ciało od trzeciej do czwartej sekundy.

Przykład powiązania ruchu prostoliniowego z ruchem po okręgu

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.
Jaki jest okres obiegu T koła?Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

2.

Obliczenie przyspieszenia


Obliczenie przyspieszenia - wychodzi zależność od prędkości w chwili początkowej.
Korzystamy z zależności na prędkość w chwili końcowej.

(20kB) kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitceo długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?


3.

Prędkość początkowa


Obliczenie prędkości początkowej.
Korzystamy z własności prędkości średniej w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym o stałym zwrocie prędkości.

(13kB) kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

343. Kinematyka - spis

4.
Zależność na prędkość początkową - otrzymaliśmy wykorzystując pojęcie prędkości średniej.

Wyrażenie na prędkość początkową podstawiamy do wyrażenia na przyspieszenie.

(14kB) kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Obliczymy


natężenie pola grawitacyjnego o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p na wysokości 1km nad Ziemią i na wysokości 10km nad Ziemią. Następnie porównamy otrzymane wyniki metodą różnicową i metodą ilorazową.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Zadanie


Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka. Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.
Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.

Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,