545. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
2021-02-02 18:50

Strona na telefon

Zadanie z kinematyki

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.

Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;

b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.

Kinematyka to dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu ciała.

Kinematyka nie wyjaśnia ruchu i jego zmian.

Kinematyka to inaczej geometria ruchu - matematyczny opis położenia, prędkości i przyspieszenia bez podania przyczyn ich zmian.

Tor ruchu punktu materialnego to linia zakreślana w przestrzeni przez to ciało.

Przykład zadania łączącego ruch po okręgu i ruch prostoliniowy

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.

Ile obrotów w ciągu sekundywykonują koła tego pojazdu?

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Zadanie

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.

Obliczyć:

a) prędkość v ciała w chwili t=3s;

b) przyspieszenie a ciała w tym ruchu.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

ruch

ruch prostoliniowy

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

przyspieszenie

prędkość średnia

prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

prędkość końcowa w ruchu jednostajnie przyspieszonym

zależność liniowa

droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

zależność kwadratowa

Rozwiązanie

1.

Wielkości dane i szukane

Wypisujemy dane - czasy, droga oraz zależność między prędkością początkową i końcową.

Piszemy wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

(14kB) kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.
Droga przebyta przez ciało od trzeciej do czwartej sekundy.

Przykład powiązania ruchu prostoliniowego z ruchem po okręgu

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.
Jaki jest okres obiegu T koła?

Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

2.

Obliczenie przyspieszenia

Obliczenie przyspieszenia - wychodzi zależność od prędkości w chwili początkowej.
Korzystamy z zależności na prędkość w chwili końcowej.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitceo długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

3.

Prędkość początkowa

Obliczenie prędkości początkowej.
Korzystamy z własności prędkości średniej w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym o stałym zwrocie prędkości.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

343. Kinematyka - spis

4.

Zależność na prędkość początkową - otrzymaliśmy wykorzystując pojęcie prędkości średniej.

Wyrażenie na prędkość początkową podstawiamy do wyrażenia na przyspieszenie.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Obliczymy

natężenie pola grawitacyjnego o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p na wysokości 1km nad Ziemią i na wysokości 10km nad Ziemią. Następnie porównamy otrzymane wyniki metodą różnicową i metodą ilorazową.

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Zadanie

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka. Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.
Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.

Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty