Dodawanie prędkości

Kinematyka - opis ruchu.


Ruch jednostajny prostoliniowy.


Dodawanie prędkości.


Względność ruchu.


Względność prędkości.Zadanie


Przez rzekę o szerokości 200 metrów płynie łódka prostopadle do nurtu rzeki z prędkością 5,4 kilometra na godzinę względem wody.
Łódka dobiła do brzegu w odległości 100 metrów od prostopadłej do nurtu rzeki poprowadzonej przez punkt startu łódki.

Obliczyć:
prędkość nurtu rzeki,

czas potrzebny do przepłynięcia przez rzekę.

Zakładamy, że:
rzeka ma w każdym swoim punkcie nurt o takiej samej prędkości,
łódka ma pomijalne rozmiary (stosujemy model punktu materialnego).


Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadaniaprędkość jako wektor

dodawanie prędkości jako wektorów

względność ruchu

układ odniesienia

układ współrzędnych

ruch ze stałą prędkością


Rozwiązanie


1.
Dane i szukane - oznaczenia wielkości występujących w zadaniu - składowe y-kowe

(15kB) Kinematyka - opis ruchu. Dodawanie prędkości.

2.
Dane i szukane - składowe x-owe oraz czas ruchu.

(15kB) Kinematyka - opis ruchu. Dodawanie prędkości.

(15kB) Kinematyka - opis ruchu. Dodawanie prędkości. 3.
Układ równań dla obu składowych ruchu - współrzędnych x i y.

Z równania na y obliczamy czas t ruchu.
Wyrażenie na czas podstawiamy do wyrażenia na wartość x.
4.
Iloraz składowych prędkości daje tangens kąta odchylenia od kierunku prostopadłego do nurtu rzeki.
Dalej wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa do obliczenia wartości (długości) wektorów:

Wartość prędkości wypadkowej względem brzegu rzeki.
Wartość przemieszczenia w układzie związanym z brzegiem rzeki.

(15kB) Kinematyka - opis ruchu. Dodawanie prędkości.

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?