Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

548. Sprawność silnka cieplnego

Przemiany cieplne.
Idealny silnik cieplny - silnik Carnota.
Sprawność silnika cieplnego.

Do analizy rzeczywistych silników cieplnych wykorzystujemy silnik idealny Carnota.
Silnik Carnota umożliwia obliczenie maksymalnej sprawności możliwej do uzyskania.

Zadanie

Sinik Carnota (silnik idealny) ma sprawność η (eta) równą 30 procent.

Jakie są temperatury (w skali Kelwina) grzejnika i chłodnicy, jeśli różnica temperatur grzejnika i chłodnicy jest równa 200 stopni Celsjusza.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniasilnik cieplny,

sprawność silnika cieplnego,

grzejnik (grzejnica),

chłodnica,

praca,

I zasada termodynamiki,

II zasada termodynamika,

cykl przemian cieplnych,

przemiana cieplna,

temperatura ciała,

gaz doskonały,Rozwiązanie


1.
Wypisujemy dane - sprawność i różnicę temperatur chłodnicy i grzejnika w stopniach Celsjusza.

We wzorze na sprawność silnika występuje temperatura w skali Kelwina.

(29kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

Różnica temperatur w skali Kelwina i w skali Celsjusza mają tę samą wartość liczbową.


2.
Szukane temperatury
grzejnika (wyższa)
chłodnicy (niższa).

(8kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

3.
Różnica temperatur w skali Kelwina.
Wyrażenie na sprawność idealnego silnika cieplnego - silnika Carnota.

(26kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota
4.
Obliczenie temperatury grzejnika. Obliczenie temperatury chłodnicy.

(18kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt