Strona na telefon

548. Sprawność silnka cieplnego

Przemiany cieplne.
Idealny silnik cieplny - silnik Carnota.
Sprawność silnika cieplnego.

Do analizy rzeczywistych silników cieplnych wykorzystujemy silnik idealny Carnota.
Silnik Carnota umożliwia obliczenie maksymalnej sprawności możliwej do uzyskania.

Zadanie

Sinik Carnota (silnik idealny) ma sprawność η (eta) równą 30 procent.

Jakie są temperatury (w skali Kelwina) grzejnika i chłodnicy, jeśli różnica temperatur grzejnika i chłodnicy jest równa 200 stopni Celsjusza.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniasilnik cieplny,

sprawność silnika cieplnego,

grzejnik (grzejnica),

chłodnica,

praca,

I zasada termodynamiki,

II zasada termodynamika,

cykl przemian cieplnych,

przemiana cieplna,

temperatura ciała,

gaz doskonały,Rozwiązanie


1.
Wypisujemy dane - sprawność i różnicę temperatur chłodnicy i grzejnika w stopniach Celsjusza.

We wzorze na sprawność silnika występuje temperatura w skali Kelwina.

(29kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

Różnica temperatur w skali Kelwina i w skali Celsjusza mają tę samą wartość liczbową.

2.
Szukane temperatury
grzejnika (wyższa)
chłodnicy (niższa).

(8kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

3.
Różnica temperatur w skali Kelwina.
Wyrażenie na sprawność idealnego silnika cieplnego - silnika Carnota.

(26kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota
4.
Obliczenie temperatury grzejnika. Obliczenie temperatury chłodnicy.

(18kB) termodynamika - silnik cieplny Carnota

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?