Strona główna na telefon

Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania energii mechanicznej.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Zderzenia centralne sprężyste.
Zasada zachowania pędu.
Zasada zachowania energii mechanicznej.
Energia kinetyczna.
Pęd.
Zmiana pędu.

Zderzenie idealnie sprężyste ciał zachodzi wtedy, gdy nie ma straty energii mechanicznej układu.

Oznacza to, że suma energii kinetycznej obu ciał po zderzeniu równa jest sumie energii kinetycznej ciał przed zderzeniem.

Zadanie


W spoczywającą kulę o masie m2 uderza kula o masie m1.

Przed zderzeniem kula m1 poruszała się z prędkością v1.

Zderzenie jest centralne i całkowicie sprężyste.

Obliczyć prędkości kul po zderzeniu.

Pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadaniapęd ciała,
energia mechaniczna ciała,

energia kinetyczna ciała,

energia potencjalna ciała,

zderzenie,

zderzenie centralne,

zderzenie sprężyste,

zasada zachowania pędu,

oddziaływania zewnętrzne,

zasada zachowania energii mechanicznej,

ruch prostoliniowy,

RozwiązaniePomijamy efekty występujące w trakcie zderzenia.

1. Wielkości dane i szukane


Wypisujemy dane i szukane.

Wykorzystujemy zasada zachowania pędu - nie ma oddziaływań zewnętrznych na zderzające się kule.

Całkowity pęd układu przed zderzeniem równy jest całkowitemu pędowi układu po zderzeniu.

Zderzenia centralne sprężyste.
2.
Pęd po zderzeniu.
Zderzenie jest całkowicie sprężyste - zachowana jest energia mechaniczna.

Energie potencjalną, przed zderzeniem i po zderzeniu, wzajemnego oddziaływania ciał pomijamy.

Przed zderzeniem ciała mają tylko energię kinetyczną, po zderzeniu też mają tylko energię kinetyczną.

Energia kul przed zderzeniem i po zderzeniu.
Układ równań.

Zderzenia centralne sprężyste.


3. Przekształcenie równań.


Wykorzystanie własności wyrażeń algebraicznych.
Wyłączamy wspólny czynnik przed nawias i stosujemy wzory skróconego mnożenia.

Zderzenia centralne sprężyste.

4. Sprawdzenie
Sprawdzenie warunków matematycznych - ich realności fizycznej.

Zderzenia centralne sprężyste.

5.
Przekształcenie równań i wykorzystanie ich własności.

Zderzenia centralne sprężyste.

6.
Wyprowadzenie związku między prędkościami.

(Zderzenia centralne sprężyste.

7.
Wykorzystanie związku między prędkościami.

Zderzenia centralne sprężyste.

8.
Obliczenie prędkości kuli pierwszej po zderzeniu (uderzającej).
Wyprowadzenie zależności na prędkości kuli uderzonej po zderzeniu.

Zderzenia centralne sprężyste.

9.
Dalsze przekształcenia.

Zderzenia centralne sprężyste.10.
Wyrażenia na prędkości kul po zderzeniu.

Zderzenia centralne sprężyste.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

11.
warunek specjalny - równość mas kul. Następuje wtedy wymiana prędkości.

Zderzenia centralne sprężyste.

12.
Warunek specjalny - kula uderzana jest masywniejsza. Następuje odbicie kuli uderzającej.

Zderzenia centralne sprężyste.

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,