Strona na telefon

571. Ruch odcinkami jednostajny prostoliniowy - prędkość średnia

Niektóre ruchy można przybliżyć ruchami prostoliniowymi, w szczególności jako ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny. Jak obliczyć średnią prędkość takiego ruchu?

Szybkość średnią obliczamy z definicji jako iloraz całkowitej drogi przez całkowity czas ruchu.

Zadanie

Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.

Obliczyć prędkość średnią traktora na całej trasie.

Obliczenia wykonać dla
v1=4,5 kilometra na godzinę
v2=27 kilometrów na godzinę
t1=2 minuty
t2=3 minuty

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania

ruch prostoliniowy,

prędkość ruchu,

ruch jednostajny,

prędkość średnia,

czas ruchu,

całkowite przesunięcie,

całkowita droga ruchu,

Rozwiązanie

1. Dane i szukane

Wypisujemy dane i szukane.

(22kB) Ruch prostoliniowy odcinkami jednostajny - prędkość średnia, dane i szukane

v1 - wartość prędkości na pierwszym odcinku trasy

t1 - czas ruchu na pierwszym odcinku trasy

v2 - wartość prędkości na drugim odcinku trasy

v2 - czas ruchu na drugim odcinku trasy

s1 - długość pierwszego odcinka trasy

s2 - długość drugiego odcinka trasy

vśr - wartość średniej prędkości na całej trasie

s=s1+s2 - długość całej trasy

t=t1+t2 - czas jazdy na całej trasy

2. Wzór na wartość prędkości średniej

Wyrażenie (wzór) na prędkość średnią w ruchu prostoliniowym w tę samą stronę.
Długość przemieszczenia równa jest drodze.
Droga przebyta przez ciało w ciągu czasu t1 i w ciągu czasu t2.

szybkość średnia - wzór

3. Podstawienie danych i obliczenia

Wyrażenie na wartość prędkości.
Zamiana jednostek prędkości na metry na minutę.

wzór z podstawieniem danych

4. Zamiana wartości prędkości na metry na minutę

Wyrażenie prędkości w metrach na minutę.

zamiana wartości prędkości wyrazonej w innych jednostkach

5. Wynik końcowy

Podstawienie danych do wyrażenia na prędkość średnią.

obliczenie wartości szybkości sredniej

6. Wartość prędkości średniej w kilometrach na godzinę.

Wyrażenie wartości prędkości średniej w kilometrach na godzinę.

wyrażenie obliczonej szybkości w kilometrach na godzinę

7. Wartość prędkości średniej w metrach na sekundę

Zamiana jednostek w prędkości średniej - wyrażenie wartości prędkości średniej w metrach na sekundę.

wyrażenie wartości obliczonej szybkości w metrach na sekundę

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Ciało od chwili 3 sekundy do chwili 4 sekundy (w czwartej sekundzie ruchu) przebyło drogę 20 m ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym i w tym czasie zwiększyło prędkość 3 razy.

Obliczyć:
a) prędkość v ciała w chwili t=3s;

Jaką wartość ma
pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,