Strona na telefon

573. Prawo Coulomba

Elektrostatyka.
Prawo Coulomba.ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm,    

Prawo Coulomba dotyczy spoczywających ładunków punktowych.

Można prawo Coulomba zastosować do ładunków znajdujących się na kulach, jeśli odległość między kulami jest znacznie większa od ich promieni.

Zadanie


Porównać siły wzajemnego oddziaływania dwóch identycznych kul umieszczonych w tej samej odległości r od siebie naładowanych odpowiednio do wartości

a) q1, q2

b) q3, q4

Pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadaniaoddziaływania elektrostatyczne,

prawo Coulomba wzajemnego oddziaływania

spoczywających ładunków elektrycznych,

wielkości występujące w prawie Coulomba,

ładunek elektryczny jako własność materii,

stała proporcjonalności w prawie Coulomba,


Założenie - ładunki znajdują się w próżni lub w suchym powietrzu.

Rozwiązanie1. Prawo Coulomba w wersji skalarnej


Zapisujemy wyrażenia na wartości sił w obu przypadkach.

Stosujemy wzór skalarny - na wartość siły.
prawo Coulomba wzajemnego oddziaływania spoczywających ładunków elektrycznych

prawo Coulomba wzajemnego oddziaływania spoczywających ładunków elektrycznych

Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie 12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność R tego odbiornika?
Rozwiązanie
prawo Coulomba wzajemnego oddziaływania spoczywających ładunków elektrycznych

prawo Coulomba wzajemnego oddziaływania spoczywających ładunków elektrycznych

ATOM, Mechanika, optyka, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny,

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematykaRUCH PO OKRĘGU, Dynamika,    Elektromagnetyzm,    

Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie 12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność tego odbiornika?
Rozwiązanie zadania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?