Strona na telefon

574. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym

Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia.

Wiele ruchów spotykanych w życiu traktujemy jako ruch punktu materialnego po linii prostej.

Przykładem jest ruch samochodu po szosie.
Najczęściej jest ona kręta i przebiega na różnych wysokościach (są zjazdy i podjazdy).

Do prostych obliczeń nie bierzemy tego pod uwagę. Interesuje nas np. przejechana odległość. Oznacza to, że cała trasę "wyprostowaliśmy".

Podobnie nie interesują nas często w zadaniach rozmiary samochodu - traktujemy więc ten samochód jako obiekt bezwymiarowy - inaczej jako punkt materialny.

Zadanie

Na trasie z ograniczeniem prędkości v0 kilometrów na godzinę samochód przejechał odcinek drogi o długości s kilometrów w ciągu czasu t minut.

Ocenić czy była to jazda zgodnie z ograniczeniem.

W jakim czasie powinien przejechać tę trasę pojazd, by nie przekroczyć ograniczenia.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


ruch,

prędkość ruchu,

prędkość średnia ruchu,

szybkość ruchu,

droga ruchu,


Rozwiązanie


1.
Wypisujemy dane.

Zamieniamy czas w minutach na czas w godzinach.

Zapisujemy wzór na prędkość (szybkość) średnią.

Podstawiamy dane.

(32kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

2.
Obliczenie wartości rzeczywistej prędkości średniej.

Porównanie rzeczywistej prędkości średniej z ograniczeniem.

(26kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

3.

(20kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

4.

(19kB) Kinematyka ruchu prostoliniowego - szybkość średnia

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?