585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe
2021-01-02 17:40

Strona główna na telefon

585. Zwierciadło sferyczne wklęsłe

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe.

W optyce geometrycznej zakładamy, że:
wiązka światła składa się z promieni świetlnych,

promień świetlny ma znikomą grubość i rozchodzi się po linii prostej.

Za pomocą optyki geometrycznej tłumaczymy takie zjawiska jak:

- odbicie światła

- załamanie światła.

Zadanie

Znamy odległość x przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego.

Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu świecącego.

Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.

Obliczyć ogniskową f zwierciadła.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania

zwierciadło sferyczne - zwierciadło to potocznie lustro, w fizyce warto określić takie pojęcie wykorzystując pojęcia fizyki, czyli cechy i wielkości fizyczne
zwierciadło to ciało, które ma gładką powierzchnię odbijającą światło (rozpraszanie światła jest niewielkie i można to zjawisko pominąć, podobnie jest z pochłanianiem i przenikaniem światła przez ciało)
zwierciadło sferyczne wklęsłe,

równanie zwierciadła,

ogniskowa zwierciadła,

promienie przyosiowe,

obraz rzeczywisty,

obraz pozorny,

powiększenie obrazu,

Rozwiązanie

Zakładamy, że promienie docierające do zwierciadła i tworzące obraz są przyosiowe.

1. Dane i szukane

Dane i szukane - powiększenie i odległość przedmiotu od zwierciadła.

Zależność na powiększenie p (związek odległości x przedmiotu od zwierciadła i odległości y obrazu od zwierciadła).
Pamiętamy, że powiększenie jest liczbą dodatnią.

Równanie zwierciadła sferycznego dla promieni przyosiowych.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

2. Równanie zwierciadła dla obrazu rzeczywistego

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zależność na odległość obrazu od zwierciadła dla dwóch przypadków

a) obraz rzeczywisty wtedy y>0,

b) obraz pozorny- wtedy y<0.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Równanie ogólne na ogniskową zwierciadła sferycznego wklęsłego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Równanie zwierciadła dla obrazu rzeczywistego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Równanie zwierciadła dla obrazu pozornego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Równanie zwierciadła dla obrazu rzeczywistego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

3.

Rozwiązanie dla obrazu rzeczywistego.

Równanie zwierciadła dla obrazu pozornego.

4.

Rozwiązanie dla obrazu pozornego.

1141. Wzory z fizyki wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

241. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. 311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?