Strona główna na telefon

585. Zwierciadło sferyczne wklęsłe

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe.


W optyce geometrycznej zakładamy, że:
wiązka światła składa się z promieni świetlnych,

promień świetlny ma znikomą grubość i rozchodzi się po linii prostej.

Za pomocą optyki geometrycznej tłumaczymy takie zjawiska jak:

- odbicie światła

- załamanie światła.

Zadanie


Znamy odległość x przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego.

Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu świecącego.

Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.

Obliczyć ogniskową zwierciadła.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


zwierciadło sferyczne wklęsłe,

równanie zwierciadła,

ogniskowa zwierciadła,

promienie przyosiowe,

obraz rzeczywisty,

obraz pozorny,

powiększenie obrazu,


Rozwiązanie


Zakładamy, że promienie docierające do zwierciadła i tworzące obraz są przyosiowe.

1.
Dane i szukane.

Zależność na powiększenie (związek z odległościami przedmiotu i obrazu od zwierciadła).
Pamiętamy, że powiększenie jest liczbą dodatnią.

Równanie zwierciadła sferycznego dla promieni przyosiowych.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe
2.
Zależność na odległość obrazu od zwierciadła dla dwóch przypadków

a) obraz rzeczywisty,

b) obraz pozorny.

Równanie zwierciadła dla obrazu rzeczywistego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe
3.
Rozwiązanie dla obrazu rzeczywistego.

Równanie zwierciadła dla obrazu pozornego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

4.
Rozwiązanie dla obrazu pozornego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?