Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

585. Zwierciadło sferyczne wklęsłe

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe.


W optyce geometrycznej zakładamy, że:
wiązka światła składa się z promieni świetlnych,

promień świetlny ma znikomą grubość i rozchodzi się po linii prostej.

Za pomocą optyki geometrycznej tłumaczymy takie zjawiska jak:

- odbicie światła

- załamanie światła.

Zadanie


Znamy odległość x przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego.

Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu świecącego.

Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.

Obliczyć ogniskową zwierciadła.

Ważne pojęcia i prawa potrzebne do rozwiązania zadania


zwierciadło sferyczne wklęsłe,

równanie zwierciadła,

ogniskowa zwierciadła,

promienie przyosiowe,

obraz rzeczywisty,

obraz pozorny,

powiększenie obrazu,


Rozwiązanie


Zakładamy, że promienie docierające do zwierciadła i tworzące obraz są przyosiowe.

1.
Dane i szukane.

Zależność na powiększenie (związek z odległościami przedmiotu i obrazu od zwierciadła).
Pamiętamy, że powiększenie jest liczbą dodatnią.

Równanie zwierciadła sferycznego dla promieni przyosiowych.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe
2.
Zależność na odległość obrazu od zwierciadła dla dwóch przypadków

a) obraz rzeczywisty,

b) obraz pozorny.

Równanie zwierciadła dla obrazu rzeczywistego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe
3.
Rozwiązanie dla obrazu rzeczywistego.

Równanie zwierciadła dla obrazu pozornego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

4.
Rozwiązanie dla obrazu pozornego.

Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

2014-10-10Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt