597. Drgania proste

Drgania proste (harmoniczne).
Opis drgań prostych (harmonicznych)

Zadanie

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania.
Minimalna długość sprężyny (po ściśnięciu) wynosi x1,
maksymalna długość sprężyny (po rozciągnięciu) wynosi x2.
Od maksymalnego wydłużenia do minimalnego wydłużenia upływa czas t.

Określić:

 • amplitudę drgań A;
 • okres drgań T;
 • częstotliwość drgań f;
 • prędkość kątową;
 • prędkość maksymalną v;
 • przyspieszenie maksymalne a.

Spisy rozwiązanych zadań

Kilka linków z historii

Na luzie

Zadanie 244

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

 • Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

 • Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

 • Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

 • Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

 • Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

 • Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

 • Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

 • Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

 • Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

 • Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

 • Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

 • Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

 • Rozwiązane zadania z kinematyki

  Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej -

 • gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

  Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

 • Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

  Rozwiązanie

  Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.
  Jaka siła działa na ciało m1? arunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

  2015-05-03

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


  kontakt