Strona główna na telefon

601. Cieplny przepływ energii

Zastosowanie równania Clapeyrona gazów do obliczeń

Równanie stanu gazu doskonałego - równanie Clapeyrona

Zadanie

Obliczyć ile energii potrzeba do zamiany m kilogramów lodu o temperaturze mniejszej od zera stopni Celsjusza w parę wodną o temperaturze większej od 100 stopni Celsjusza (pod ciśnieniem normalnym).

Pojęcia wykorzystane do rozwiązania zadania

Termodynamika

ciepło

energia

cieplny przepływ energii

temperatura

przyrost temperatury
temperatura topnienia lodu
temperatura wrzenia wody
ciepło właściwe lodu
ciepło właściwe wody
ciepło właściwe pary wodnej
masa
topnienie
parowanie
ogrzewanie
ciepło topnienia - energia potrzeba do stopienia kilograma substancji znajdującej się w temperaturze topnienia
ciepło parowania
ciepło przemiany fazowej
zmiana stanu skupienia

Zadanie

Obliczyć ile energii potrzeba do zamiany m kilogramów lodu o temperaturze mniejszej od zera stopni Celsjusza w parę wodną o temperaturze większej od 100 stopni Celsjusza (pod ciśnieniem normalnym p=101 325 Pa).

Rozwiązanie

1.

(46kB) cieplny przepływ energii

2.

Zależności na energię w poszczególnych etapach procesu

(15kB) cieplny przepływ energii

3.

(27kB) cieplny przepływ energii<

4.

(21kB) cieplny przepływ energii

5.

(21kB) cieplny przepływ energii

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?