Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

766. Prawo Coulomba

Elektrostatyka.
Prawo Coulomba.Oddziaływania ładunków elektrycznych.

ATOM, Mechanika, OPTYKA,     grawitacja, Elektrostatyka,     Magnetyzm,   Prąd elektryczny, Energia,   Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,   Dynamika,     Elektromagnetyzm,    

Elektrostatyka - nauka o ładunkach (ciałach naładowanych) pozostających w spoczynku.

Zakładamy sytuację idealną -
ładunki spoczywają i nic nie zakłóca ich oddziaływania.

Prawo Coulomba można zastosować do ładunków kulistych - o symetrii sferycznej oddalonych od siebie.

Zadanie


Dwie małe kule metalowe naładowane są ładunkami q1 i q2.
Znamy siłę F ich wzajemnego oddziaływania w powietrzu.

Obliczyć odległość r między środkami tych kul.

Założyć, że można pominąć rozmiar kul.

Rozwiązanie


1.


Wykorzystujemy prawo Coulomba (ładunki umieszczone są w próżni).
Przekształcamy wzór na siłę Coulomba – otrzymujemy wyrażenie na kwadrat odległości.

(26kB) Przekształcamy wzór na siłę Coulomba

2.


Przekształcamy wyrażenie – pierwiastkujemy je.
Potrzebna jest nam stała k z prawa Coulomba.

(19kB) Przekształcamy wyrażenie – pierwiastkujemy je

3.


Przykładowe dane – dwa identyczne ładunki dodatnie.

(21kB) Przykładowe dane – dwa identyczne ładunki dodatnie4.


Podstawiamy do otrzymanego wyrażenia i wykorzystujemy równość obu ładunków.
Możemy więc ładunek wyprowadzić przed znak pierwiastka.

(17kB) Podstawiamy do otrzymanego wyrażenia width=

5.


Obliczamy odległość.
Pierwiastek z 90 obliczamy w przybliżeniu.

(7kB) Obliczamy odległość6.


Tak możemy obliczyć pierwiastek kwadratowy bez kalkulatora i arkusza kalkulacyjnego.

Procedura jest prosta, choć wymaga cierpliwości i rachunkowego obycia.

(9kB) obliczyć pierwiastek kwadratowy bez kalkulatora i arkusza kalkulacyjnego

7.


Inne dane – mniejsze dwa identyczne ładunki.
Ciała naładowane są małe.
Zakładamy, że ładunki są punktowe - pomijamy rozmiary naładowanych ciał.

(27kB) Inne dane – mniejsze identyczne ładunki

8.


Obliczamy odległość między środkami kul.
Jak duże mogą być kule?

(160kB) Obliczamy odległość między środkami kul.


Promienie kule muszą być znacznie mniejsze niż 3 centymetry.

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

9.


Inne dane – różne ładunki.
Obliczamy odległość między środkami kul.
Dalej zakładamy, że naelektryzowane kule są małe i możemy ich rozmiary pominąć.

(25k) Inne dane – różne ładunki


ATOM, Mechanika,    OPTYKA,      grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia,   Szybkość ruchu,   KinematykaRUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,    Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-05Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt