Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
ruch po okręgu

Twoja wyszukiwarka
Ruch po okręgu, kinematyka, opis ruchu, geometria ruchu, prędkość ruchu, przyspieszenie dosrodkowe, prędkość liniowa, prędkość kątowa, okres ruchu, częstotliwość,
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

9003. Kinematyka - ruch po okręgu

Ruch jest tak powszechnym zjawiskiem fizycznym, że wiele jego cech przyjmujemy intuicyjnie.

Intuicja często jednak zawodzi w praktycznych rozwiązań zadań.

Mechanika jest działem nauki zajmującym się ruchem ciał i przyczynami zmian ruchu.

Każda zmiana ruchu oznacza, że występuje w tym ruchu przyspieszenie.
Przykładem takiego ruchu jest ruch jednostajny po okręgu.


W ruchu tym wartość prędkości i promień mają stałą wartość.

Przykład zadania - ruch jednostajny po okręgu


Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54km na godzinę. Promień kół wynosi 60cm.Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu? Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
okres obiegu koła samochodu poruszającego się ze stałą prędkością

Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

Ruch po okręgu to ruch, którego torem jest okrąg.

Prędkość ruchu po okręgu w ruchu tym ciągle zmienia się kierunek prędkości.

Przyspieszenie w ruchu po okręgu - miarą zmiany kierunku prędkości jest przyspieszenie dośrodkowe.

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, KinematykaRUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm, Rzuty,    

Przykład zadania


Zastosowania własności ruchu po okręgu.
309. Kinematyka. Zastosowania własności ruchu po okręgu

Przykład zadania


Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy.
Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
Obliczyć:
- promień tarczy r;
- okres obiegu tarczy T;
- ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
- prędkość kątową ω (omega) tarczy.
327. Kinematyka. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Ruch po okręgu i ruch po prostej dają możliwość analizowania każdego ruchu jako złożenia tych dwóch ruchów.

Przykład zadania

Własności ruchu po okręgu można wykorzystać do obliczenia odległości Ziemi od Słońca.

Potrzebna jest do tego znajomość prędkości vruchu Ziemi względem Słońca i czas obiegu Ziemi wokół Słońca (czyli rok ziemski).
Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?
248. Kinematyka. Ruch Ziemi wokół Słońca

Przykład zadania
Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
308. Kinematyka. Ruch po okręgu

Przykład zadania


Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54km na godzinę.
Promień kół wynosi 60cm.
Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
Jaki jest okres obiegu koła?
Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
310. Kinematyka. Ruch po okręgu

Przykład zadania


Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.
Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy.
Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
Obliczyć:
* promień tarczy r;
* okres obiegu tarczyT;
* ilość obiegów tarczy w ciągu sekundyf;
* prędkość kątową tarczy.
327. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu.

Przykład zadania


Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T.
Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja?
Co jaki czas występują opozycje?
331. Kinematyka. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm,    

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-28/3Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt