Strona główna na telefon

9011. Rzuty - spis zadań i rozwiązań

Mechanika jest działem nauki zajmującym się ruchem ciał i przyczynami zmian ruchu.

Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt α (alfa) z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta α (alfa).
474. Rzut ukośny.

Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

Dynamika - zajmuje się przyczynami zmian ruchu:

- rozpędzanie się ciał

- hamowanie ruchu ciał

- zmiana kierunku ruchu ciał

Rzuty to ruch ciał w jednorodnym polu grawitacyjnej bez udziału innych sił.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Zadanie
Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

Obliczyć:

1. Czas t ruchu ciała.

2. Prędkość v końcową.

3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

Więcej
326. Rzut ukośny w dół
Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.

Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe (jednorodne), obliczyć:

1. Czas wznoszenia się ciała.

2. Czas spadku ciała.

3. Całkowity czas ruchu.

4. Maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się ciało.

5. Maksymalny zasięg rzutu.

6. Prędkość (wartość) w chwili upadku na powierzchnię Ziemi.

Wyprowadzić zależności (wzory) na wymienione wyżej wielkości i dla:

7. Prędkości poziomej w dowolnej chwili ruchu.

8. Prędkości pionowej w dowolnej chwili ruchu.

9. Prędkości całkowitej w dowolnej chwili ruchu.

10. Położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.

11. Toru ruchu.

Więcej
29. Rzut ukośny w górę
Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem alfa do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.

Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?

Więcej
475. Rzut ukośny.
Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.

Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.

Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.

Więcej
474. Rzut ukośny.
Zadanie
Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Więcej
497. Rzut pionowy w dół
Zadanie

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.

Obliczyć czas t spadku ciała.

Więcej
492. Rzut pionowy w dół.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Zadanie
Kinematyka - rzut ukośny

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową.
Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

Więcej
173. Kinematyka - rzut ukośny

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Ile czasu t trwał cały ruch?

Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

Więcej
500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

Zadanie


Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v=10m/s.

Obliczyć:


1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;

2) początkową prędkość pionową ciała;

3) czas wznoszenia się ciała;

4) czas spadku ciała;

5) czas całkowitego ruchu ciała;

6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;

7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;

8) końcową prędkość ciała;

Więcej
22. Kinematyka - rzuty

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?