Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

9011. Rzuty - spis zadań i rozwiązań

Mechanika jest działem nauki zajmującym się ruchem ciał i przyczynami zmian ruchu.

Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt α (alfa) z powierzchnią Ziemi.
Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.
Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta α (alfa).
474. Rzut ukośny.

Kinematyka jest działem mechaniki zajmującym się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

Dynamika - zajmuje się przyczynami zmian ruchu:

- rozpędzanie się ciał

- hamowanie ruchu ciał

- zmiana kierunku ruchu ciał

Rzuty to ruch ciał w jednorodnym polu grawitacyjnej bez udziału innych sił.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Zadanie
Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

Obliczyć:

1. Czas t ruchu ciała.

2. Prędkość v końcową.

3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

Więcej
326. Rzut ukośny w dół
Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.

Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe (jednorodne), obliczyć:

1. Czas wznoszenia się ciała.

2. Czas spadku ciała.

3. Całkowity czas ruchu.

4. Maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się ciało.

5. Maksymalny zasięg rzutu.

6. Prędkość (wartość) w chwili upadku na powierzchnię Ziemi.

Wyprowadzić zależności (wzory) na wymienione wyżej wielkości i dla:

7. Prędkości poziomej w dowolnej chwili ruchu.

8. Prędkości pionowej w dowolnej chwili ruchu.

9. Prędkości całkowitej w dowolnej chwili ruchu.

10. Położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.

11. Toru ruchu.

Więcej
29. Rzut ukośny w górę
Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem alfa do powierzchni Ziemi.
Znamy prędkość początkową ciała.

Jaki jest zasięg rzutu - całkowita odległość przebyta przez ciało do chwili upadku na Ziemię?

Więcej
475. Rzut ukośny.
Zadanie

Ciało zostało rzucone z powierzchni Ziemi ze znaną prędkością początkową v0.
Prędkość tworzy w chwili wyrzutu kąt alfa z powierzchnią Ziemi.

Wyprowadzić zależność na zasięg rzutu.

Wykonać obliczenia rachunkowe dla ustalonego kąta alfa.

Więcej
474. Rzut ukośny.
Zadanie
Ciało zostało rzucone pionowo w dół z pewnej wysokości H.
Prędkość w chwili rozpoczęcia ruchu wynosiła v0.
Prędkość w chwili uderzenia o Ziemię miała wartość k razy większą (gdzie k jest większe od 1).

Obliczyć (wyprowadzić) wzór (zależność) na wysokość, z której ciało zostało rzucone.

Więcej
497. Rzut pionowy w dół

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście.

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

Zadanie

Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.

Obliczyć czas t spadku ciała.

Więcej
492. Rzut pionowy w dół.

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Zadanie
Kinematyka - rzut ukośny

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową.
Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

Więcej
173. Kinematyka - rzut ukośny

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Ile czasu t trwał cały ruch?

Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

Więcej
500. Kinematyka - rzut pionowy w górę.

Zadanie


Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v=10m/s.

Obliczyć:


1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;

2) początkową prędkość pionową ciała;

3) czas wznoszenia się ciała;

4) czas spadku ciała;

5) czas całkowitego ruchu ciała;

6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;

7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;

8) końcową prędkość ciała;

Więcej
22. Kinematyka - rzuty

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-01Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt