Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

9012. Rozwiązane zadania - ruch z tarciem

Zadanie - ruch z tarciem

Jaką odległość s przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 44

Tocząca się kulka o masie m=200g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3N.

Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek.

Rozwiązanie zadania

Zadanie - ruch jednostajny z tarciem

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.

Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.

Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.

Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Rozwiązanie zadania

Zadanie 292

Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek.

Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.

Obliczyć:
- siłę wypadkową działającą na klocek (nadającą przyspieszenie);
- przyspieszenie ciała na równi;
- wartość prędkości na dole równi;
- siłę potrzebną do utrzymania klocka w ruchu jednostajnym.

Określić warunki, w których:
- ciało będzie się zsuwać (rozpocznie ruch);
- ciało będzie stale spoczywać na równi.

Rozwiązanie zadania


Zadanie 393

Ciało poruszaj±ce się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.

Jaką drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?

Obliczenia wykonać
- dla prędkości początkowej 72 kilometrów na godzinę (20 metrów na sekundę) oraz
- dla współczynnika tarcia kinetycznego (ciał przesuwających się względem siebie) – 0,1.


Rozwiązanie zadania

Zadanie

Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.

Obliczyć:
a) siłę powodującą zmianę prędkości;
b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa).

Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.

Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.

Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Jaką drogę przebędzie łyżwiarz rozpędzony do prędkości v0=10m/s dzięki posiadanej energii kinetycznej, jeśli współczynnik tarcia kinematycznego (dynamicznego) łyżew o lód jest równy f=0,1

Rozwiązanie zadania

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością v=108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi s=300 m.

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

B) Obliczyć średnią siłę hamującą.

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.

D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.

Rozwiązanie zadania

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-28/2Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt