9200. Optyka - spis rozwiązanych zadań
2020-09-09 20:53

Strona główna

Optykę możemy podzielić na optykę geometryczną i optykę falową.

W optyce geometrycznej zajmujemy się zjawiskami odbicia i załamania oraz ich wykorzystaniem w zwierciadłach i soczewkach.

W optyce falowej zajmujemy się zjawiskami dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

W optyce atomowej zajmujemy się zjawiskiem fotoelektrycznym.

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

9200. Optyka - spis rozwiązanych zadań

Czym zajmuje się optyka geometryczna?

Optyka geometryczna opisuje zjawiska optyczne, w których można pominąć własności falowe i korpuskularne światła.
Zakłada ona, że każdą wiązkę światła można opisać jako złożenie nieskończenie cienkich promieni świetlnych.

Optyka geometryczna - zadania

Zadanie - obraz w soczewce cienkiej

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej. Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy, p=1/3
W jakiej odległości od soczewki umieszczono przedmiot o wysokości 3 cm, jeśli ogniskowa soczewki jest równa 10 cm?
450. Optyka geometryczna - soczewka cienka

Zadanie

Zwierciadło sferyczne wklęsłe.
Znana jest odległość x przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu.
Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.
Obliczyć ogniskową zwierciadła.
585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zadanie

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe Ľródło światła.
Jaka będzie wielkość oświetlonej powierzchni?
459. Całkowite wewnętrzne odbicie

Zadanie

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.
Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?
W jakiej odległości od zwierciadła będzie obraz?
Jakie jest powiększenie obrazu?
445. Zwierciadło sferyczne

129. Optyka - spis

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.
Oznacza to, że w okularach dobrze widzi (czyta) z odległości dobrego widzenia d (dla zdrowych oczu).
Z jakiej odległości x będzie dobrze widział tekst bez okularów?
361. Optyka geometryczna. Soczewki.
567. Optyka geometryczna. Zwierciadło sferyczne.

Siatka dyfrakcyjna o N=100 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości λ=600 nanometrów.
Obliczyć kąt ugięcia dla pierwszego prążka interferencyjnego.
134. Optyka falowa - siatka dyfrakcyjna

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Siatka dyfrakcyjna o N=200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości λ=500 nanometrów.
Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.
135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek interferencyjny

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).
165. Soczewka sferyczna cienka

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=6cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
166. Soczewka cienka skupiająca

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=8cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
167. Soczewka cienka

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=10cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
187. Soczewka - ogniskowa

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=6cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
168. Ogniskowa soczewki

Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.
188. Ogniskowa soczewki

Z pomiarów odległości x przedmiotu od zwierciadła i odległości y obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową

f tego zwierciadła.
257. Ogniskowa soczewki

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu prążka, stałej siatki i długości fali świetlnej.

Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość λ fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej N.

330. Siatka dyfrakcyjna. Stała siatki.

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu k prążka, stałej siatki i długości λ Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość λ fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej N.
Znając długość λ fali światła przechodzącego przez siatkę dyfrakcyjną, kąt między promieniem tworzącym prążek z promieniem prostopadłym do siatki oraz rząd prążka, można obliczyć stałą N siatki czyli również odległość między środkami sąsiednich szczelin.
333. Obliczyć stałą siatki dyfrakcyjnej

Znane są:
promienie R1, R2 krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania światła przez materiał soczewki n;
uzyskane powiększenie p.
Obliczyć trzeba:
odległość x przedmiotu od soczewki;
odległość y obrazu od soczewki.

341. Soczewka - równanie

Spis zadań

348. Spis zadań

Siatka dyfrakcyjna - spis prac
349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość λ tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.
351. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.

Obliczyć:
ogniskową fpow tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową fwod tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania światła n1.

364. Równanie soczewki

Zadanie

Soczewka cienka o ogniskowej f=25cm.
W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).
Obliczyć odległość x przedmiotu od soczewki.
Obliczyć odległość y obrazu od soczewki.
Obliczyć wysokość H przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.
541. Obraz w soczewce skupiającej

24. Optyka zadania

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?


Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

   

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki