9200. Optyka - spis rozwiązanych zadań
2021-01-02 17:26

Strona na telefon

Optykę możemy podzielić na optykę geometryczną i optykę falową.

W optyce geometrycznej zajmujemy się zjawiskami odbicia i załamania oraz ich wykorzystaniem w zwierciadłach i soczewkach.

W optyce falowej zajmujemy się zjawiskami dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

W optyce atomowej zajmujemy się zjawiskiem fotoelektrycznym.

Spisy zadań

9200. Optyka - spis rozwiązanych zadań

Czym zajmuje się optyka geometryczna?

Optyka geometryczna opisuje zjawiska optyczne, w których można pominąć własności falowe i korpuskularne światła.
Zakłada ona, że każdą wiązkę światła można opisać jako złożenie nieskończenie cienkich promieni świetlnych.

Optyka geometryczna - zadania

Zadanie 450 - obraz w soczewce cienkiej

Przedmiot świecący umieszczony jest przed soczewką skupiającą na jej głównej osi optycznej. Otrzymany obraz jest rzeczywisty i pomniejszony 3 razy, czyli powiększenie obrazu p=1/3
W jakiej odległości od soczewki umieszczono przedmiot o wysokości 3 cm, jeśli ogniskowa soczewki jest równa 10 cm?
450. Optyka geometryczna - soczewka cienka

Zadanie 585

Zwierciadło sferyczne wklęsłe.
Znana jest odległość x przedmiotu świecącego od zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany obraz jest p razy większy od przedmiotu.
Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.
Obliczyć ogniskową zwierciadła.
585. Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe

Zadanie 459

Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe Ľródło światła.
Jaka będzie wielkość oświetlonej powierzchni?
459. Całkowite wewnętrzne odbicie

Zadanie 445

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.
Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?
W jakiej odległości od zwierciadła będzie obraz?
Jakie jest powiększenie obrazu?
445. Zwierciadło sferyczne

Zadanie 129

129. Optyka - spis

Zadanie 361, 567

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.
Oznacza to, że w okularach dobrze widzi (czyta) z odległości dobrego widzenia d (dla zdrowych oczu).
Z jakiej odległości x będzie dobrze widział tekst bez okularów?
361. Optyka geometryczna. Soczewki.
567. Optyka geometryczna. Zwierciadło sferyczne.

Zadanie 134

Siatka dyfrakcyjna o N=100 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości λ=600 nanometrów.
Obliczyć kąt ugięcia dla pierwszego prążka interferencyjnego.
134. Optyka falowa - siatka dyfrakcyjna

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Zadanie 135

Siatka dyfrakcyjna o N=200 rysach na milimetrze oświetlona została światłem o długości λ=500 nanometrów.
Obliczyć kąt ugięcia dla drugiego prążka interferencyjnego.
135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek interferencyjny

Zadanie 165

Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych (kulistych).
165. Soczewka sferyczna cienka

Zadanie 166

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=6cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
166. Soczewka cienka skupiająca

Zadanie 167

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=8 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
167. Soczewka cienka

Zadanie 187

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=10 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
187. Soczewka - ogniskowa

Zadanie 168

Niech przedmiot znajduje się w odległości x=4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości y=6 cm od tej soczewki.
Obliczyć ogniskową f soczewki.
168. Ogniskowa soczewki

Zadanie 188

Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.
188. Ogniskowa soczewki

Zadanie 257

Z pomiarów odległości x przedmiotu od zwierciadła i odległości y obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową

f tego zwierciadła.
257. Ogniskowa soczewki

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu prążka, stałej siatki i długości fali świetlnej.

Zadanie 330

Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość λ fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej N.

330. Siatka dyfrakcyjna. Stała siatki.

Zadanie

Na siatkę dyfrakcyjną o stałej N pada prostopadle promień światła monochromatycznego. Promień ten ulega odchyleniu o kąt zależny od rzędu k prążka, stałej siatki i długości λ Mierząc wielkości makroskopowe można obliczyć długość λ fali świetlnej padającej na siatkę dyfrakcyjną o znanej stałej N.

Zadanie 333

Znając długość λ fali światła przechodzącego przez siatkę dyfrakcyjną, kąt między promieniem tworzącym prążek z promieniem prostopadłym do siatki oraz rząd prążka, można obliczyć stałą N siatki czyli również odległość między środkami sąsiednich szczelin.

333. Obliczyć stałą siatki dyfrakcyjnej

Zadanie 341

Znane są:
promienie R1, R2 krzywizn soczewki dwuwypukłej;
współczynnik załamania światła przez materiał soczewki n;
uzyskane powiększenie p.
Obliczyć trzeba:
odległość x przedmiotu od soczewki;
odległość y obrazu od soczewki.

341. Soczewka - równanie

Zadanie 348

Spis zadań

348. Spis zadań

Zadanie 349

Siatka dyfrakcyjna - spis prac
349. Siatka dyfrakcyjna - spis prac

Zadanie 351

Inną wielkością charakteryzującą fale świetlne jest częstotliwość. Aby obliczyć częstotliwość fali trzeba prędkość fali podzielić przez długość λ tej fali. Dla światła bierzemy prędkość światła w próżni.
351. Energia fotonów światła jednobarwnego w elektronowoltach

Zadanie 364

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.

Obliczyć:
ogniskową fpow tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową fwod tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania światła n1.

364. Równanie soczewki

Zadanie 341

Dana jest soczewka cienka o ogniskowej f=25 cm.
W soczewce tej uzyskano obraz rzeczywisty pięć razy większy niż przedmiot (wysokości).
Obliczyć odległość x przedmiotu od soczewki.
Obliczyć odległość y obrazu od soczewki.
Obliczyć wysokość H przedmiotu dla przykładowej wysokości obrazu.

Zadanie 541

541. Obraz w soczewce skupiającej

Zadanie 24

24. Optyka zadania

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki