Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd    Atom 

Spisy zadań Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Jak rozwiązywać zadania z prądu elektrycznego? Spis rozwiązanych zadań.

Wersja na komputer

Prąd elektryczny
Indukcja elektromagnetyczna – prąd indukcyjny. Proste wykorzystanie prawa Faraday'a i prawa Ohma. Powstawanie prądu indukcyjnego.
405. Powstawanie prądu indukcyjnego
Indukcja elektromagnetyczna jest podstawą działania wielu urządzeń praktycznych 104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie

Obwód zawierający dwa odbiorniki połączone równolegle jest obwodem złożonym. Można w nim wyróżnić trzy oczka - dwa ze źródłem napięcia i jeden bez tego źródła.
40. Obwody elektryczne

Elektrony swobodne w przewodnikach metalicznych można potraktować jak gaz doskonały. Obowiązują wtedy prawa gazu doskonałego – między innymi prawo wiążące energię kinetyczną cząstki z temperaturą gazu. 146. Gaz elektronowy - elektrony swobodne w metalu

Zadanie


W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Obliczyć prędkość vprotonu.

158. Siła Lorentza

Układ dwu oporników połączonych szeregowo zasilany jest napięciem U. Napięcie to rozkłada się proporcjonalnie do wartości oporności obu oporników.

206. Oporność zastępcza

Kondensator został naładowany ładunkiem Q=2μC. Średnie natężenie prądu rozładowania tego kondensatora wyniosło I=0,4μA=0,4 mikroampera. Jak długo trwało rozładowanie kondensatora?

213. Prąd elektryczny stały

Aby określić natężenie chwilowe trzeba zmierzyć ładunek przepływający w krótkim czasie i obliczyć iloraz tych wielkości.

214. Prąd elektryczny stały

Zadanie


Przyjmijmy, że przez żarówkę płynął prąd o średnim natężeniu 0,10A. Żarówka świeciła 2 godziny.
Jaki całkowity ładunek przepłynął przez żarówkę?

215. Prąd elektryczny stały

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd elektryczny może płynąć w przewodnikach stałych, ciekłych i gazowych. W próżni prąd elektryczny płynie tylko wtedy, gdy do próżni zostaną "dostarczone" nośniki ładunku elektrycznego.

217. Prąd elektryczny stały

Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie 12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność tego odbiornika?

218. Natężenie prądu elektrycznego

Zadanie


Żarówka przeznaczona dla napięcia 230 wolt "ma moc" 100 watów (dokładniej - prąd przepływający przez tę żarówkę wykonuje pracę o mocy 100 watów).
Jakie jest natężenie prądu płynącego przez tę żarówkę, gdy świeci ona pełną mocą?

219. Praca i moc prądu elektrycznego

Oblicz ilość ciepła, jaką otrzyma (i dostarczy do otoczenia) w ciągu jednej sekundy przewodnik miedziany o długości l=5km i średnicy d=0,006m w czasie przepływu stałego prądu o natężeniu I=16A.

226. Praca prądu elektrycznego
Dwie żarówki o mocy nominalnej 100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo.
Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt.
1. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)?
2. Jaką moc pobiera każda żarówka?
3. Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ?

235. Praca prądu elektrycznego

Linie przesyłowe mają długości sięgające setek kilometrów. Straty energii byłyby w nich ogromne, gdyby nie możliwość transformowania napięcia pod jakim przesyłany jest prąd przemienny.

255. Prąd przemienny

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy znamionowej dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo.
Układ żarówek zasilono napięciem U.
Jaką moc P wydziela prąd na każdej żarówce?

250. Praca prądu elektrycznego

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono równolegle.
Układ żarówek zasilono napięciem U.
Każda z żarówek świeci z mocą równą mocy nominalnej.
256. Moc prądu elektrycznego
Przeliczanie jednostek, szczególnie w otrzymanych zależnościach, jest koniecznością. W przypadku, gdy jednostki nie zgadzają się, mamy sygnał błędu.
Przeliczymy dosyć skomplikowane jednostki wykorzystywane w elektrostatyce w powiązaniu z jednostkami z mechaniki.

304. Jednostki - przeliczanie

Obliczyć natężenie prądu płynącego przez amperomierz włączony do obwodu zawierającego dwa oporniki R1=10omów i R2=20omów połączone równolegle. Układ jest zasilany napięciem U=24V.

321. Oporność zastępcza układu oporów

W analizie prostych obwodów elektrycznych zakładamy, że cała oporność elektryczna jest skupiona w jednym lub kilku odbiornikach elektrycznych. Oznacza to, że przewody traktujemy jako ciała nie mające oporności elektrycznej i nie wpływające na przepływający prąd elektryczny.

325. Obwody elektryczne

Obliczyć oporność R drutu metalowego o masie m i promieniu przekroju poprzecznego r.

329. Oporność drutu metalowego

Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

340. Oporność zastępcza

Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.
Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:
1) pojemność zastępczą Cz układu;
2) napięcie zasilające cały układ;
3) napięcie na każdym kondensatorze.

342. Pojemność zastępcza układu kondensatorów
W ciągu czasu t=1min przez przewodnik o oporze R=5 omów przepłynęło n=1022 elektronów.
Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika?
Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6·10-19C.

374. Obliczamy napięcie elektryczne

Żarówkę o mocy P=15 watów dostosowaną do napięcia U1=24 wolt chcemy podłączyć do wyższego napięcia - do napięcia w instalacji domowej, czyli do napięcia U2=230V.
Jaki opornik R0 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?
Jaką moc będzie pobierał układ z instalacji?
Jaka moc będzie wydzielana na oporniku zabezpieczającym?

376. Praca i moc prądu elektrycznego

Żarówkę o mocy 100W dostosowaną do napięcia 110V chcemy podłączyć do wyższego napięcia 230V.
Jaki opornik R0 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?
Pomijamy zależność oporu żarówki od stopnia jej ogrzania.

377. Praca i moc prądu elektrycznego

Żarówkę o mocy P dostosowaną do napięcia U1 chcemy podłączyć do wyższego napięcia U2.
Jaki opornik R3 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?

378. Praca i moc prądu elektrycznego

Transformator ma w uzwojeniu pierwotnym n1 zwojów a w uzwojeniu wtórnym n2 zwojów.
W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd przemienny o natężeniu skutecznym Iskut1 amperów.
Jakie jest natężenie skuteczne prądu w uzwojeniu wtórnym?

422. Natężenie prądu w obwodzie wtórnym transformatora

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  Spisy rozwiązanych zadań

  Kilka linków z historii

  ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,   Elektromagnetyzm,