9603. Prąd elektryczny - spis prac
2 - 2020-09-06 17:56

Podstawa programowa - fizyka - szkoła podstawowa

Strona na telefon

Jak rozwiązywać zadania z prądu elektrycznego? Spis rozwiązanych zadań.

Wersja na telefon

Prąd elektryczny

Indukcja elektromagnetyczna – prąd indukcyjny. Proste wykorzystanie prawa Faraday'a i prawa Ohma. Powstawanie prądu indukcyjnego.
405. Powstawanie prądu indukcyjnego

Zadanie

Indukcja elektromagnetyczna jest podstawą działania wielu urządzeń praktycznych 104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie

Zadanie

Obwód zawierający dwa odbiorniki połączone równolegle jest obwodem złożonym. Można w nim wyróżnić trzy oczka - dwa ze źródłem napięcia i jeden bez tego źródła.
40. Obwody elektryczne

Zadanie

Elektrony swobodne w przewodnikach metalicznych można potraktować jak gaz doskonały. Obowiązują wtedy prawa gazu doskonałego – między innymi prawo wiążące energię kinetyczną cząstki z temperaturą gazu.
146. Gaz elektronowy - elektrony swobodne w metalu

Zadanie

W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r.
Obliczyć prędkość v protonu.

158. Siła Lorentza

Zadanie

Układ dwu oporników połączonych szeregowo zasilany jest napięciem U. Napięcie to rozkłada się proporcjonalnie do wartości oporności obu oporników.

206. Oporność zastępcza

Zadanie

Kondensator został naładowany ładunkiem Q=2 μ C. Średnie natężenie prądu rozładowania tego kondensatora wyniosło I=0,4 μ A=0,4 mikroampera. Jak długo trwało rozładowanie kondensatora?

213. Prąd elektryczny stały

Zadanie

Aby określić natężenie chwilowe trzeba zmierzyć ładunek przepływający w krótkim czasie i obliczyć iloraz tych wielkości.
214. Prąd elektryczny stały

Zadanie

Przyjmijmy, że przez żarówkę płynął prąd o średnim natężeniu I=0,10 A. Żarówka świeciła w ciągu czasu t=2 godziny.
Jaki całkowity ładunek przepłynął przez żarówkę?

215. Prąd elektryczny stały

Zadanie

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd elektryczny może płynąć w przewodnikach stałych, ciekłych i gazowych. W próżni prąd elektryczny płynie tylko wtedy, gdy do próżni zostaną "dostarczone" nośniki ładunku elektrycznego

217. Prąd elektryczny stały

Zadanie

Do odbiornika prądu elektrycznego przyłożone zostało napięcie U=12 wolt. Przez odbiornik płynie prąd o natężeniu 0,30 ampera.
Jaka jest oporność tego odbiornika?

218. Natężenie prądu elektrycznego

Zadanie

Żarówka przeznaczona dla napięcia U=230 wolt "ma moc" P=100 watów (dokładniej - prąd przepływający przez tę żarówkę wykonuje pracę o mocyP=100 watów).
Jakie jest natężenie prądu płynącego przez tę żarówkę, gdy świeci ona pełną mocą?

219. Praca i moc prądu elektrycznego

Zadanie

Oblicz ilość ciepła, jaką otrzyma (i dostarczy do otoczenia) w ciągu jednej sekundy przewodnik miedziany o długości l=5 km i średnicy d=6 mm=0,006 m w czasie przepływu stałego prądu o natężeniu I=16 A.

226. Praca prądu elektrycznego

Zadanie

Dwie żarówki o mocy nominalnej P=100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo.
Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego U=230 wolt.
1. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)?
2. Jaką moc pobiera każda żarówka?
3. Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ?

235. Praca prądu elektrycznego

Zadanie

Linie przesyłowe mają długości sięgające setek kilometrów. Straty energii byłyby w nich ogromne, gdyby nie możliwość transformowania napięcia pod jakim przesyłany jest prąd przemienny.

255. Prąd przemienny

Zadanie

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy znamionowej dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo.
Układ żarówek zasilono napięciem U.
Jaką moc P wydziela prąd na każdej żarówce?

250. Praca prądu elektrycznego

Zadanie

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono równolegle.
Układ żarówek zasilono napięciem U.
Każda z żarówek świeci z mocą równą mocy nominalnej.
256. Moc prądu elektrycznego

Zadanie

Przeliczanie jednostek, szczególnie w otrzymanych zależnościach, jest koniecznością. W przypadku, gdy jednostki nie zgadzają się, mamy sygnał błędu.
Przeliczymy dosyć skomplikowane jednostki wykorzystywane w elektrostatyce w powiązaniu z jednostkami z mechaniki.

304. Jednostki - przeliczanie

Zadanie

Obliczyć natężenie prądu płynącego przez amperomierz włączony do obwodu zawierającego dwa oporniki R1=10omów i R2=20omów połączone równolegle. Układ jest zasilany napięciem U=24 V.

321. Oporność zastępcza układu oporów

Zadanie

W analizie prostych obwodów elektrycznych zakładamy, że cała oporność elektryczna jest skupiona w jednym lub kilku odbiornikach elektrycznych. Oznacza to, że przewody traktujemy jako ciała nie mające oporności elektrycznej i nie wpływające na przepływający prąd elektryczny.

Obliczyć oporność R drutu metalowego o masie m i promieniu przekroju poprzecznego r.

329. Oporność drutu metalowego

Zadanie

Przykłady rozwiązanych zadań z obwodów elektrycznych prądu stałego.

340. Oporność zastępcza

Zadanie

Układ dwóch kondensatorów połączonych został naładowany ładunkiem Q.
Znając pojemności obu kondensatorów obliczyć:
1) pojemność zastępczą Cz układu;
2) napięcie zasilające cały układ;
3) napięcie na każdym kondensatorze.

342. Pojemność zastępcza układu kondensatorów

Zadanie

W ciągu czasu t=1min przez przewodnik o oporze R=5 omów przepłynęło n=1022 elektronów.
Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika?
Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6·10-19C.

374. Obliczamy napięcie elektryczne

Zadanie

Żarówkę o mocy P=15 watów dostosowaną do napięcia U1=24 wolt chcemy podłączyć do wyższego napięcia - do napięcia w instalacji domowej, czyli do napięcia U2=230 V.
Jaki opornik R0 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?
Jaką moc będzie pobierał układ z instalacji?
Jaka moc będzie wydzielana na oporniku zabezpieczającym?

376. Praca i moc prądu elektrycznego

Zadanie

Żarówkę o mocy 100W dostosowaną do napięcia 110 V chcemy podłączyć do wyższego napięcia 230 V.
Jaki opornik R0 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?
Pomijamy zależność oporu żarówki od stopnia jej ogrzania.

377. Praca i moc prądu elektrycznego

Zadanie

Żarówkę o mocy P dostosowaną do napięcia U1 chcemy podłączyć do wyższego napięcia U2.
Jaki opornik R3 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?

378. Praca i moc prądu elektrycznego

Zadanie

Transformator ma w uzwojeniu pierwotnym n1 zwojów a w uzwojeniu wtórnym n2 zwojów.
W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd przemienny o natężeniu skutecznym Iskut1 amperów.
Jakie jest natężenie skuteczne prądu w uzwojeniu wtórnym?

422. Natężenie prądu w obwodzie wtórnym transformatora

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_slownik_g

1074_slownik_s

1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

9700. ATOM

Mechanika

OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm