Strona na telefon

966. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

Zadanie

W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym znamy
- energię kinetyczną elektronu
- graniczną długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć (wyprowadzić wzór) jaką część energii padającego fotonu stanowi praca wyjścia elektronu.

Szukana wartość

Inne zadania dotyczące światła

Energia docierająca do paneli statku kosmicznego w ciągu 1 minuty

Energia docierająca do atmosfery ziemskiej w ciągu roku.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zjawisko to polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu przez padające na metal światło.

Elektron jest emitowany z powierzchni metalu, gdy zostanie oświetlony odpowiednim światłem - odpowiednią długością fali.

Największą długość fali, która wywołuje zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne nazywamy długością graniczna.

Podstawowymi prawami opisującymi zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne są:
- fotony jako najmniejsza porcja energii fali świetlnej
- zasada zachowania energii.

Zadanie

W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym znamy
- energię kinetyczną elektronu
- graniczną długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Obliczyć (wyprowadzić wzór) trzeba jaką część energii padającego fotonu stanowi praca wyjścia elektronu.

Wykorzystać trzeba:
- prawo zachowania energii (wzór Einsteina-Millikena)
- zależność częstotliwości fali od długości fali

1. Dane

– graniczna długość promieniowania wywołującego efekt fotoelektryczny i energia kinetyczna fotoelektronu.

zjawisko fotoelektryczne

2. Szukane

– udział pracy wyjścia w energii całkowitej fotonu

zjawisko fotoelektryczne

3. Praca wyjścia

– zależność od częstości granicznej i długości granicznej. Zależność długości fali od częstotliwości.

zjawisko fotoelektryczne

4. Udział pracy wyjścia

w całkowitej energii padającego fotonu – zależność

zjawisko fotoelektryczne

5. Porównanie - szukana wartość

Ile razy energia fotonu jest większa od energii potrzebnej do wyrwania elektronu z powierzchni metalu?

zjawisko fotoelektryczne

6. Porównanie - przekształcenie wzorów

zjawisko fotoelektryczne

7. Porównanie - szukana wartość

zjawisko fotoelektryczne

Inne zadania dotyczące światła

Energia docierająca do paneli statku kosmicznego w ciągu 1 minuty

Energia docierająca do atmosfery ziemskiej w ciągu roku.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?