Strona główna na komputer

9800. Drgania - spis

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.

wersja na telefon

Zadanie 335

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.

Więcej Drgania harmoniczne - na telefon

Drgania są chyba najczęściej występującym ruchem w przyrodzie i technice.
Nie zawsze drgania dadzą się zauważyć lub zarejestrować.

Drgania proste to inaczej drgania harmoniczne.
Wszystkie drgania można rozpatrywać jako złożenie drgań prostych.

Zadanie 373

Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości f i amplitudzie A.
Wyprowadzić zależność na energię E oscylatora.
Więcej 373. Zależność na energię oscylatora

Zadanie 150

Głośnik o mocy P=10W pracuje ze stałą mocą.
Obliczyć energię, jaką wyemitował głośnik w ciągu t=0,2h.

wersja na telefon

150. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

Zadanie147

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej). Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P. W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku.
147. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

Zadanie 177

Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt α alfa.
177. Wahadło lub wersja na telefon

Zadanie 454

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.
Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?
454. Piszczałka

Zadanie 314

Sprężyna o długości l=50cm uległa wydłużeniu o 8cm pod wpływem siły o wartości F=6 niutonów.
Obliczyć stałą sprężystości k tej sprężyny.
314. Sprężyna

ATOM, Mechanika, optykagrawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,  

Zadanie 315

Fale na morzu mają długość 12m. W ciągu 30 sekund naliczono 5 fal.
Z jaką prędkością przemieszczają się te fale?
Jaka jest częstotliwość tych fal?
315. Fale

Zadanie 460

Wszystkie fale można scharakteryzować poprzez podanie
- długości fali
- okresu drgań,
- częstotliwości,
- prędkości rozchodzenia się fali.
460. Fale - podstawowe własności

Zadanie 835

Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość fali λ.
Więcej
835. Fale - podstawowe własności

Siła elektrodynamiczna
 • Siła elektrodynamiczna

  Zadanie 244

  Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
  Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

  Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
  W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm,  

  Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?
  Oto kilka przydatnych linków
  Starożytny Rzym
  Ancient Rome - po angielsku
  Starożytny Egipt

  Starożytna Grecja
  Ancient Greece - po angielsku

  Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

  Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

  Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

  Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

  Przykłady obliczania siły dośrodkowej

  Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

  Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

  Obliczenie masy Słońca

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Pierwsza prędkość kosmiczna

  Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  Rozwiązane zadania z kinematyki

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?