Strona główna na telefon

9800. Drgania - spis

Drgania są chyba najczęściej występującym ruchem w przyrodzie i technice.
Nie zawsze drgania dadzą się zauważyć lub zarejestrować.

Drgania proste to inaczej drgania harmoniczne.
Wszystkie drgania można rozpatrywać jako złożenie drgań prostych.

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
Więcej 597. Drgania proste

Wersja na telefon

Zadanie 335

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.
Więcej 335. Drgania proste

Zadanie 373

Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości f i amplitudzie A.
Wyprowadzić zależność na energię E oscylatora.
Więcej 373. Zależność na energię oscylatora


Zadanie 150

Głośnik o mocy P=10W pracuje ze stałą mocą.
Obliczyć energię, jaką wyemitował głośnik w ciągu t=0,2h.
150. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

wersja na telefon

Zadanie147

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej). Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P. W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku.
147. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

Zadanie 177

Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt α alfa.
177. Wahadło lub wersja na telefon

Zadanie

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.
Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?
454. Piszczałka

Zadanie

Sprężyna o długości l=50cm uległa wydłużeniu o 8cm pod wpływem siły o wartości F=6 niutonów.
Obliczyć stałą sprężystości k tej sprężyny.
314. Sprężyna

Zadanie

Fale na morzu mają długość 12m. W ciągu 30 sekund naliczono 5 fal.
Z jaką prędkością przemieszczają się te fale?
Jaka jest częstotliwość tych fal?
315. Fale

Zadanie

Wszystkie fale można scharakteryzować poprzez podanie
- długości fali
- okresu drgań,
- częstotliwości,
- prędkości rozchodzenia się fali.
460. Fale - podstawowe własności

Zadanie

Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość fali λ.
Więcej
835. Fale - podstawowe własności

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?
Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM, Mechanika, optykagrawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,