9800. Drgania - spis

Drgania są chyba najczęściej występującym ruchem w przyrodzie i technice.
Nie zawsze drgania dadzą się zauważyć lub zarejestrować.

Drgania proste to inaczej drgania harmoniczne.
Wszystkie drgania można rozpatrywać jako złożenie drgań prostych.

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
Więcej 597. Drgania proste

Wersja na telefon

ATOM, Mechanika, optykagrawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,  

Zadanie 335

Ogólne zależności w ruchu drgającym prostym na położenie ciała, prędkość ciała, przyspieszenie ciała, związki między amplitudą, prędkością maksymalną i przyspieszeniem maksymalnym.
Więcej 335. Drgania proste

Zadanie 373

Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości f i amplitudzie A.
Wyprowadzić zależność na energię E oscylatora.
Więcej 373. Zależność na energię oscylatora


Zadanie 150

Głośnik o mocy P=10W pracuje ze stałą mocą.
Obliczyć energię, jaką wyemitował głośnik w ciągu t=0,2h.
150. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

wersja na telefon

Zadanie147

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej). Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P. W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku.
147. Fale akustyczne - natężenie dźwięku

Zadanie 177

Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt α alfa.
177. Wahadło lub wersja na telefon

Zadanie

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.
Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?
454. Piszczałka

Zadanie

Sprężyna o długości l=50cm uległa wydłużeniu o 8cm pod wpływem siły o wartości F=6 niutonów.
Obliczyć stałą sprężystości k tej sprężyny.
314. Sprężyna

Zadanie

Fale na morzu mają długość 12m. W ciągu 30 sekund naliczono 5 fal.
Z jaką prędkością przemieszczają się te fale?
Jaka jest częstotliwość tych fal?
315. Fale

Zadanie

Wszystkie fale można scharakteryzować poprzez podanie
- długości fali
- okresu drgań,
- częstotliwości,
- prędkości rozchodzenia się fali.
460. Fale - podstawowe własności

Zadanie

Obliczyć prędkość rozchodzenia się fali, gdy znana jest częstotliwość f drgań fali i długość fali λ.
Więcej
835. Fale - podstawowe własności

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, DynamikaElektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?
Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

2015-02-19

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt