2020-09-05 17:31

strona główna na komputer

strona główna na telefon

92. Skala dźwięków - zadanie

Oktawa to interwał muzyczny (odstęp częstotliwości) zawierający w klasycznym układzie siedem dźwięków (do, re, mi, fa, sol, la, si).

Skrajne częstotliwości tego interwału, czyli dolny dźwięk do i górny dźwięk do mają częstotliwości spełniające warunek - górna częstotliwość jest dwa razy większa niż dolna.

Dźwięki z niższej oktawy mają dwa razy mniejszą częstotliwość niż odpowiednie dźwięki z górnej oktawy.

Jeden ze standardowych dźwięków to dźwięk a1 o częstotliwości dokładnie równej 440 Hz.

Zadanie

Obliczyć częstotliwości dźwięków dla oktawy c2-c3

Rozwiązanie

Dla oktawy c1-c2 mamy następujące częstotliwości

Oktawa c<sup>1</sup>-c<sup>2</sup>

strona główna na komputer

strona główna na telefon

Dla oktawy c2-c3 częstotliwości dźwięków możemy obliczyć dwoma sposobami

a) wykorzystując zależność wykorzystaną do obliczenia częstotliwości w oktawie c1-c2

Oktawa c<sup>2</sup>-c<sup>3</sup> - sposób pierwszy

strona główna na komputer

strona główna na telefon

b) wykorzystując uzyskane wyniki dla oktawy c1-c2

Oktawa c<sup>2</sup>-c<sup>3</sup> - sposób drugi

strona główna na komputer

strona główna na telefon