fizyka.biz
Wersja strony na komputer

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu - wersja na telefon

Spis zadań z mechaniki - ruch, siły, praca, energia

Obliczyć energię emitowaną przez Słońce formie promieniowania elektromagnetycznego Energia emitowana przez Słońce   wersja na telefon

Jaka siła wypadkowa działa na ciało znajdujące się na równi pochyłej? Jakim ruchem porusza się ciało na równi pochyłej

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Ruch po okręgu - prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca

Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Jak zamienić kilometry na godzinę na metry na sekundę

jednostki prędkości (szybkości) i ich zamiana

wzory z fizyki

ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajny

Jak obliczyć masę Słońca

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną

Więcej wersja na telefon

Poprzednia wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika   Wersja na telefon

ruch jednostajny po okr�gu
ruch jednostajny po okręgu
Wersja na telefon

Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzując ruch po okręgu?

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Rozpady promieniotwórcze - wersja na telefon

Przykłady rozpadów promieniotwórczych izotopów sodu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)
Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między prądem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

Przykłady obliczania prędkości Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

Obliczyćoporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Spisy zadań

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis wersja na telefon

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka - spis

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza