fizyka.biz
Wersja strony na komputer

Ruch ciała na równi pochyłej

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Ruch po okręgu - prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca

Ruch prostoliniowy - względność ruchuu

Jak zamienić kilometry na godzinę na metry na sekundę

jednostki prędkości (szybkości) i ich zamiana

wzory z fizyki

ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajny

Jak obliczyć masę Słońca

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną

Więcej wersja na telefon

Poprzednia wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Rozwiązne zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

ruch jednostajny po okr�gu
ruch jednostajny po okręgu

 Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzując ruch po okręgu?

Jak zastosować III prawo Keplera do obliczenia średniej odległości planety od Słońca - przykłady.
Obliczenie średniej odległości od Słońca do Merkurego
Obliczenie średniej o odległości Wenus od Słońca?

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jądr atomowych?

Przykłady rozpadów promieniotwórczych izotopów sodu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)
Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu w�asno�ci ruchu elektron�w

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między prądem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady oblicze�

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

Obliczanie energii fotonu, pedu fotonu i częstotliwości

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

Przkłady obliczaniaprędkościcia�a Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

Obliczy� oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?