Strona główna na komputer

fizyka.biz
Wersja strony na komputer

Zastosowanie modelu gazu doskonałego

Energia cząsteczki gazu doskonałego

Układ dwóch ciał

Środek masy układu Ziemia-Księzyc.Wersja na telefon

Środek masy układu Ziemia-Księzyc.Wersja na komputer

Zadania z mechaniki - ruch i jego zmiana

Mechanika - spis zadań

Zadanie 229 - dynamika

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600km nad powierzchnią Ziemi?
Przyjąć promień Ziemi 6370km.

229. Satelita Ziemi - w polu grawitacyjnym centralnym

Zadanie 223

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.
Jak jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R?
Jaka była zmiana energii potencjalnej przy zmianie orbity?
Podać wzór na różnicę tej zmiany i wzór na iloraz energii na obu orbitach.

223. Ruch satelity Ziemi

Zadanie 0003-1

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Zadanie 1209

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem 2 m/s2. Po upływie jednej sekundy ciało uzyskało prędkość 6 m/s.

Jaka była prędkość ruchu ciała na początku pomiaru czasu?

Rozwiązanie zadania

Zadanie 1202 - ruch po okręgu

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Obliczyć:
siłę dośrodkową,
przyspieszenie dośrodkowe,
czas ruchu na zakręcie,
prędkość kątową,
drogę na zakręcie
i współczynnik tarcia kół o podłoże. Rozwiązania

Zadanie 140 - kinematyka

Z lufy sztucera o długości l=64 cm wylatuje pocisk uzyskując prędkość v=600 m/s.
1) Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
2) Jakie było przyspieszenie pocisku?
rozwiązanie zadania

Zadanie 244-0

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze stałą szybkością v=72 km/h.

Po czasie 1 min w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze stałą szybkością u=90 km/h (większą niż pierwszego samochodu).

Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?

W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?

rozwiązanie zadania

Zadanie 149

Ruch ciała na równi

Zadanie 571

Traktor jechał po prostoliniowej drodze ze stałą prędkością v1 w ciągu czasu t1, a następnie w tę samą stronę przez czas t2 ze stałą prędkością v2.

Obliczyć prędkość średnią traktora na całej trasie więcej

Zadanie 0010

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu Rozwiązani

Zadanie 9000

Spis zadań z mechaniki - ruch, siły, praca, energia

Zadanie 1146

Obliczyć energię emitowaną przez Słońce formie promieniowania elektromagnetycznego wersja na telefon

Zadanie ruch na równi pochyłej

Jaka siła wypadkowa działa na ciało znajdujące się na równi pochyłej? Jakim ruchem porusza się ciało na równi pochyłej

Zadanie 1212

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Zadanie 1202

Ruch po okręgu - prędkość ruchu Ziemi wokół Słońca

Zadanie 0244-1

Ruch prostoliniowy - względność ruchu

Zadanie 506

Jak zamienić kilometry na godzinę na metry na sekundę

jednostki prędkości (szybkości) i ich zamiana

Zadanie 1141

wzory z fizyki

Zadanie 1140

ruch jednostajnie przyspieszony

Zadanie 1202

Ruch jednostajny

Zadanie 0007

Jak obliczyć masę Słońca

Zadanie 597

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną

Więcej wersja na telefon

Poprzednia wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika   Wersja na telefon

ruch jednostajny po okr�gu
ruch jednostajny po okręgu
Wersja na telefon

Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzując ruch po okręgu?

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Rozpady promieniotwórcze - wersja na telefon

Przykłady rozpadów promieniotwórczych izotopów sodu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między prądem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

Przykłady obliczania prędkości Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

Obliczyćoporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Spisy zadań

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis wersja na telefon

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka - spis

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań