Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

132. Gaz doskonały - energia wewnętrzna

Teoria kinetyczno-molekularna gazu doskonałegoModel gazu doskonałego jest klasycznym przykładem jak konieczne jest stosowanie modeli do opisu zjawisk fizycznych.

Każda, nawet mała ilość gazu zawiera ogromne ilości cząsteczek gazu. Konieczne jest więc stosowanie wielkości charakteryzujących gaz za pomocą wielkości statystycznych.

Mimo swej prostoty model gazu doskonałego świetnie sprawdza się w warunkach, gdy gaz występuje pod niskim ciśnieniem i w temperaturze zbliżonej do otaczającej nas.


Model
gazu
doskonałego

Energia
wewnętrzna
gazu
doskonałego


Energia wewnętrzna gazu doskonałego równa jest sumie energii ruchu chaotycznego cząstek gazu (ruchu postępowego).


Energia wewnętrzna gazu doskonałego jako suma energii kinetycznych cząsteczek


Dalej założymy, że bierzemy pod uwagę wyłącznie średnią energię kinetyczną. Wtedy


Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu doskonałego


Dalej dostaniemy więc

Energia wewnętrzna gazu jako suma średnich energii kinetycznej cząsteczek


Sumę N
jednakowych składników

można zastąpić iloczynem liczby N i tego składnika


Energia wewnętrzna gazu doskonałego jako wielokrotność średniej energii kinetycznej cząsteczki


Lecz energię kinetyczną jednej cząsteczki gazu można zapisać jakoZwiązek między średnią energią kinetyczną cząsteczki gazu a jego temperaturą


Stała k, to stała Boltzmanna, a NA to liczba Avogadro określająca ilość cząsteczek w 1 molu gazu.

Inna postać wzoru na energię wewnętrzną gazu doskonałegoEnergia wewnętrzna gazu doskonałego

Wyprowadzone wcześniej wzory można zapisać trochę inaczej

Litera n oznacza ilość moli gazu doskonałego. Teraz wzór ma postać


Energia wewnętrzna gazu doskonałego


Lecz iloczyn stałej Boltzmanna i liczby Avogadro to stała gazowa R.

Energia wewnętrzna gazu doskonałego


Jeszcze inna postać wyrażenia na energię wewnętrzną gazu doskonałego

Gdy gaz jest jednorodny, to liczbę moli n można obliczyć dzieląc masę gazu przez masę molową.


Energia wewnętrzna gazu doskonałego

Gdy znana jest objętość V i gęstość gazu d, to wzór otrzymuje jeszcze inną postać

Energia wewnętrzna gazu doskonałego


Jak szukać dalej w wyszukiwarce?
Wpisując słowa:


132.10-2008.07.23kontakt