Wersja strony na telefon

(4kB)

Wersja strony na telefon

Obliczanie prędkości końcowej, prędkości początkowej, przyspieszenia i czasu ruchu.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.

Obliczyć prędkość prądu rzeki...

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
Drgania proste - komputer Drgania proste - wersja na telefon

Spis wzorów z fizyki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jak obliczyć promień orbity tego satelity? więcej Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

(4kB) ruch jednostajny po okręgu
  ruch jednostajny po okręgu

 Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu?

Jak zastosować III prawo Keplera do obliczenia średniej odległości planety od Słońca - przykłady.
Obliczenie średniej odległości od Słońca dla Merkurego.
Obliczenie średniej odległości od Słońca dla Wenus

Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu?

Schematy rozpadów promieniotwórczych
Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

(14kB) rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Hydrostatyka - podstawowe wzory

Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

Termodynamika - podstawowe wzory

Szczególna teoria względności

Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

Dynamika relatywistyczna - zależność między pędem a energią

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykłady

Obliczanie energii fotonu, pedu fotonu i częstotliwości.

Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości) w ruchu jednowymiarowym

Przykłady obliczania prędkości ciała Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej -wzory

Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów

Fizyka ani łatwa, ani trudna - potrzebna!

2017-03-12/2