Google

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia, prąd, praca, siła, zasada, prawo, gaz, doskonały, równanie, teoria, model, geometryczna, soczewka, zwierciadło, siatka

35. Magnetyczne właściwości substancji

Gwałtowny rozwój metod utrwalania dźwięku i obrazu oraz innych informacji był możliwy dzięki dynamicznemu postępowi w poznawaniu magnetycznych własności substancji i ich zachowania się w polu magnetycznym.

Taśmy magnetyczne, taśmy wideo (opakowane w kasety lub nie), dyskietki, twarde dyski umożliwiły stworzenie bardzo pojemnych urządzeń do utrwalania i przechowywania informacji w formie analogowej lub cyfrowej.

Skąd biorą się tak różne własności magnetyczne substancji?

Na te pytania nie byłoby odpowiedzi bez elektrodynamiki i mechaniki kwantowej.

Jak w prosty sposób wyjaśnić podstawowe własności magnetyczne ciał?

Co wpływa na magnetyczne właściwości różnych substancjiSubstancje umieszczone w polu magnetycznym wykazują różne właściwości. Własności magnetyczne substancji wynikają z właściwości elektronów znajdujących się w atomach tworzących molekuły substancji.

Najważniejszymi właściwościami elektronów wpływającymi na magnetyzm substancji są:- moment magnetyczny elektronu związany z ruchem elektronu wokół jądra lub jąder tworzących molekułę,

- własny moment pędu elektronu zwany spinem.

Zgodnie z zasadą (zakazem) Pauliego dwa elektrony w atomie lub molekule nie mogą znajdować się w identycznym stanie kwantowym. Oznacza to, że w atomie helu, zawierającym dwa elektronu, każdy z elektronów musi mieć różne liczby kwantowe.

W przypadku helu w stanie podstawowym oba elektrony mają główną liczbę kwantową n = 1, moment pędu l = 0, liczbę magnetyczną m = 0, a więc muszą różnić się liczbą własnego momentu pędu czyli spinem. Jeden z elektronów ma spin skierowany przeciwnie niż drugi elektron.

Spin elektronu to własny moment magnetyczny elektronu.

Oznacza to, że wypadkowe momenty magnetyczne elektronów w atomie helu znoszą się i wypadkowy moment magnetyczny atomu helu równy jest zero. Atomy helu nie wykazują właściwości magnetycznych.

Podobne właściwości mają inne gazy szlachetne – wypełnienie wszystkich powłok powoduje, że muszą być tam, w stanie podstawowym, elektrony o przeciwnych spinach.

Oznacza to, że wypadkowe momenty magnetyczne atomów gazów szlachetnych równe są zero.


80. Przyspieszanie protonu

81. Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd

84. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

ZadanieSamochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła eta?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu

455. Średnia moc silnika samochodu

Jak obliczyć średnią siłę oporów ruchu w tych samych warunkach?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu

456. Ruch jednostajny samochodu - siła oporów ruchu

Zadania teoretyczne dają wstępne oszacowania realnych wartości ważnych wielkości. Ważnych z punktu widzenia użytkownika, ważnych ekonomicznie.

35.10-2008.11.09kontakt