"Skoro dokładność, z jaką możemy znać wielkości opisujące elektron jest ograniczona, to również ograniczona jest możliwość przewidywania jego przyszłych losów."

Andrzej Kajetan Wróblewski

Nowa wersja strony

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.

Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

Masa elektronu jest około 1800 razy mniejsza niż masa nukleonu (protonu lub neutronu). Elektrony krążą wokół jądra pod wpływem sił elektrycznych.

W skład jądra atomowego wchodzą nukleony: protony i neutrony.

Elektrony mają ładunek ujemny a protony ładunek dodatni. Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów znoszą się.

Nukleony: proton, neutron

masa protonu

mp=1,007276u=1,672623 ⋅10-27 kg

masa neutronu

mn=1,0086649u=1,674929 ⋅10-27 kg

masa elektronu

me=0,000548580u=9,10939 ⋅10-31 kg

Dane wg H. Wapstra and G. Audi Nuclear Physics A595, 4(1995)

za Jan Gaj, Krzysztof Karpierz, Michał Różyczka, Andrzej Szymacha "Fizyka i astronomia, część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym.

Akademia WSiP" WSiP Wydanie 1, 2004

Fizyka mikroświata. Podstawy fizyki atomu i jądra atomowego. Fizyka cząstek elementarnych. Podstawy fizyki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.

POWRÓT DO "ATOMU"