Fizyka szkolna - zadania
2021-01-08 17:23

Strona główna na telefon

logo

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Główne działy fizyki szkolnej, to: mechanika, termodynamika, optyka, elektromagnetyzm, fizyka atomu, elementy fizyki jądra atomowergo, drgania i fale oraz astronomia i astrofizyka.

Więcej 9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis wersja na telefon

9700. Atom - spis

240. Zadanie - dynamika, ruch prostoliniowy

Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d = 5 cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400 m/s.

Obliczyć czas t ruchu pocisku w desce i przyspieszenie a (opóźnienie) pocisku w desce. Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku.

240. Rozwiązanie

45. Zadanie - dynamika bryły, grawitacja

Abstrakcyjna planeta "bez ciężaru"
Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.
Ile godzin liczyłaby wówczas doba ziemska?

9. Zadanie - natura światła

Energia fotonu fali elektromagnecznej o długości fali równej λ=400 nanometrów=400 nm (światło niebieskie).
wzór na energię zawierający długość fali oraz obliczenie energii

10. Zadanie - Zjawisko fotoelektryczne

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne dla cezu 10. Zjawisko fotoelektryczne

10. Zjawisko fotoelektryczne

1146. Zadanie - energia elektromagnetyczna

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego.
Ile energii emituje Słońce w ciagu sekundy w formie swiatła?
1146. Energia emitowana przez Słońce   wersja na telefon

1144. Zadanie - ruch prostoliniowy

Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem  Wersja na telefon

1145. Zadanie - ruch prostoliniowy

1145. Ciało punktowe porusza się po ustalonym torze ze stałym przyspieszeniem Dokładność obliczeń  wersja na telefon

Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym

Ruch na równi pochyłej

Ciało na równi pochyłej w jednorodnym, stałym polu grawitacyjnym równia pochyła

1212. Zadanie - ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Obliczanie prędkości końcowej, prędkości początkowej przyspieszenia i czasu ruchu.

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony   wersja na telefon

286. Zadanie - ruch prostoliniowy

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20 km/h, a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

286. Obliczyć prędkość prądu rzeki...

9014. Zadania - spis - mechanika

9014. Mechanika - spis zadań -Wersja na telefon

Wiele jąder atomowych jest nietrwałych i rozpadają się one. Przykładem są jądra izotopów sodu.

1198. Rozpady promieniotwórcze izotopów sodu

1198. wersja na telefon

Sprężyna z przyczepionym do niej ciężarkiem wykonuje drgania. Znamy minimalną długość sprężyny i jej długość maksymalną. Wyprowadzić zależności (wzory) na wielkości charakteryzujące ten ruch.
597. Drgania proste - komputer Drgania proste - wersja na telefon

1141. Spis wzorów z fizyki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jak obliczyć promień orbity tego satelity? więcej 9014. Rozwiązane zadania z mechaniki - kinematyka i dynamika

1202. Ruch po okręgu  Jak obliczyć siłę dośrodkową i inne wielkości charakteryzujące ruch po okręgu

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych

Przykładowy rozpad izotopu wodoru H3 - trytu

rozpad promieniotwórczy trytu (wodoru3)

1198. Rozpady promieniotwórcze - przykłady reakcji: rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpady promieniotwórcze jądra atomowego

Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

Schematy rozpadów promieniotwórczych jąder atomowych

rozpad promieniotworczy alfa

Rozpad alfa (α) - emitowana jest cząstka alfa (α) - jądro atomu helu

Powstaje nowe jądro (jądro innego pierwiastka) o liczbie atomowej mniejszej o dwa niż jądro wyjściowe i liczbie masowej o cztery mniejszej niż jądro wyjściowe.

rozpad promieniotworczy beta minus

Rozpad beta (β) minus - emitowany jest z jądra elektron oraz antyneutrino elektronowe

Powstaje nowe jądro (jądro innego pierwiastka) o liczbie atomowej o jeden większej niż jądro wyjściowe i takiej samej liczbie masowej

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad beta (β) plus - z jądra emitowany jest antyelektron (pozyton) i neutrino elektronowe

W wyniku rozpadu powstaje nowe jądro (jądro innego pierwiastka) o liczbie atomowej o jeden mniejszej niż dla jądra wyjściowego i o takiej samej liczbie masowej.

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad gamma (γ) - z jądra (wzbudzonego) emitowany jest kwant promieniowania elektromagnetycznego gamma (γ)

W wyniku rozpadu jest zachowane jądro tego samego pierwiastka

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

1221. Hydrostatyka - podstawowe wzory

1220. Optyka geometryczna - podstawowe wzory z objaśnieniami symboli

1219. Termodynamika - podstawowe wzory

1218. Szczególna teoria względności

1216. Elektrony swobodne w metalu zastosowanie termodynamiki do opisu własności ruchu elektronów

1215. Ruch elektronów w polu elektrycznym obliczenia klasyczne i relatywistyczne

1214. Dynamika relatywistyczna, zależność między pędem a energią

1212. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - przykłady obliczeń

1209. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie prędkości początkowej, prędkości końcowej, przyspieszenia, czasu ruchu - przykład

Najmniejszą porcję promieniowania elektromagnetycznego nazywany fotonem.

Foton to inaczej kwant energii promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Energia fotonu ma wartość zależną wprost proporcjonalnie od częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Wartość energii fotonu obliczamy mnożąc stałą Plancka przez częstotliwość fali elektromagnetycznej.

1208. Obliczanie energii fotonu, pędu fotonu i częstotliwości.

1206. Przykłady obliczania szybkości (wartości prędkości w ruchu jednowymiarowym

1205. Przykłady obliczania prędkości ciał Jak ustalamy dokładność końcowego wyniku?

1204. Foton jako najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej - wzory

1203. Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

1201. Schematy rozpadów promieniotwórczych Jakie są możliwe rozpady jąder atomowych?

2000. Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów

Spisy zadań

wersja strony na telefon

286. Prędkość łódki w dół rzeki ...

1141. Ruch - wzory - definicje

240. Zadanie

Pocisk (obiekt punktowy - cząstka) grzęźnie w desce po przebyciu odległości d = 5 cm.Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową v0=400 m/s.

Obliczyć czas t ruchu pocisku w desce i przyspieszenie a (opóźnienie) pocisku w desce.

Przyjąć odpowiednie założenia dotyczące ruchu pocisku. 240. Rozwiązanie

Więcej 9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis wersja na telefon

Fizyka - ogółnie

9700. Atom - spis

9003. Kinematyka - ruch po okręgu

9601. Elektrostatyka - spis

9602. Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

9201. Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9401. Gaz doskonały spis rozwiązanych zadań

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

9006. Energia - spis zadań

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Wybrane wzory z fizyki, chemii, biologii - zestaw na maturę

Wybrane_wzory_i_stałe_fizykochemiczne