10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
2021-01-04 20:57

Strona główna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne było jednym z ważniejszych zjawisk, które doprowadziły do powstania nowej teorii budowy atomu.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne daje się wyjaśnić, gdy uwzględnimy kwantową naturę światła.

Za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego Albert Einstein otrzymał nagrodę Nobla.

Uwzględnienie kwantowej natury światła i zasady zachowania energii doprowadziło do uzyskania prostego wzoru, w którym energia kwantu światła jest równa sumie pracy wyjścia elektronu z powierzchni metalu i energii kinetycznej elektronu.

Atom. Foton. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

Obliczyć długość światła (graniczną) wywołującą zjawisko fotoelektryczne dla cezu.

1. Stałe

2. Wynik końcowy

3. Stała do obliczeń

4. Podstawienie do wzoru

5. Praca wyjścia w dżulach

6. Długość graniczna fali światła

1. Stałe

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, wartości stałych fizycznych

Stała Plancka - podstawowa stała mikroświata

Prędkość światła w próżni - uniwersalna stała fizyczna

Elektronowolt - ważna jednostka energii w fizyce mikroświata

Powrót na początek strony

2. Wynik końcowy

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, wzór na graniczną długość fali, wartość graniczana długości fali Powrót na początek strony

3. Stała do obliczeń

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, stała równa iloczynowi stałej Plancka i prędkości światła w próżni

Pomocnicza stała do obliczeń - dla ułatwienia obliczeń.

Przybliżona wartość tej stałej to 20 razy 10-26 bardzo ułatwia szybkie obliczenia przybliżone.

Jednostką nowej stałej jest dżul razy metr.

Powrót na początek strony

4. Podstawienie do wzoru

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - obliczenie długości granicznej fali światła

Wynik końcowy obliczamy jako iloraz dwóch liczb - długość fali wyjdzie w metrach

Wynik końcowy przedstawimy w nanometrach - metry są zbyt wielką jednostką.

Jeden nanometr jest równy miliardowej części metra.

Powrót na początek strony

5. Praca wyjścia w dżulach

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - praca wyjścia dla cezu, przeliczenie na dżule

Wartość pracy wyjścia elektronu z powierzchni metalu podaje się w tablicach w elektronowoltach. Do obliczenia długości fali światła musimy przeliczyć ją na dżule.

Powrót na początek strony

6. Długość graniczna fali światła

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - obliczenie wartości długości fali światła dla zjawiska fotoektrycznego

Obliczenia wartości długości fali świetlnej wywołującej efekt fotoelektryczny w cezie.

Długość światła wywołującego zjawisko fotoelektryczne w cezie znajduje się w zakresie światła widzialnego.

Powrót na początek strony

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - 1192. przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

2021-02-02 15:25

Strona główna