244. Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu
2021-03-21

244. Względność ruchu

Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

Założenia

Oba ruchy odbywają się wzdłuż tej samej trasy. Możemy zastosować zależności (wzory) dla ruchu jednowymiarowego (prostoliniowego) ze stałą szybkością
Inaczej - stosujemy model ruchu jednostajnego prostoliniowego (ruch jednostajny punktu materialnego po linii prostej).

drogi obu samochodów

Porównanie obu zależności

Porównanie obu zależności da nam czas ruchu od momentu wyjechania pierwszego samochodu.

drogi obu samochodów

Sens założenie o większej szybkości u niż v jest teraz widoczny - jest to warunek istnienia rozwiązania - zgodny z obserwacjami.

Czy wielkość u - v ma fizyczny sens?

Tak - jest to względna prędkość drugiego samochodu względem pierwszego. Jednakże musimy wtedy przyjąć pewne założenia dotyczące ruchu.

Zakładamy tu, że samochody poruszają się wzdłuż prostej w tę samą stronę - ruch prostoliniowy jednostajny obu samochodów.

Każdy z samochodów ma stałą prędkość - stały kierunek, stały zwrot i stałe wartości. Kierunki i zwroty obu prędkości są takie same. Wartości prędkości są różne ale stałe w czasie jazdy.

Podobną zależność można zapisać dla dwóch dowolnych ruchów ale tylko w postaci wektorowej.

Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania

drogi obu samochodów

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

drogi obu samochodów

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

drogi obu samochodów

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Fizyka potrzebna

447. Pierwsza prędkość kosmiczna

432. Kinematyka - opis ruchu

433. Spis treści

434. Dynamika - zadania

442. Pierwsza prędkość kosmiczna

443. Porównanie sił elektrostatycznych

444. Pierwsza prędkość kosmiczna

445. Zwierciadło wypukłe

446. Satelita geostacjonarny

449. Praca w polu grawitacyjnym jednorodnym

452. Atom - spis prac

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf