Zadanie z dynamiki wykorzystujące w rozwiązaniu model punktu materialnego.

Dynamika. Zasady dynamiki.

Zadanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.
Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zakładamy, że ruch ciała rozpatrujemy w układzie inercjalnym – w sile wypadkowej nie trzeba uwzględniać sił bezwładności (nie występują zjawiska świadczące o ich występowaniu).

W rozwiązaniu otrzymamy tylko wartość przyspieszenia, w zadaniu nie ma mowy o kierunku i zwrocie wektora siły.

Zależności - wzory

Zależności - wzory

Siła F1 działająca na masę m1 ma wartość 12 N/3=4 N

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu starozytnej Grecji?