1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
2021-01-17 20:35

Strona na telefon

Strona główna

1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem światła o odpowiedniej energii czyli o odpowiedniej częstotliwości lub długości fali świetlnej mierzonej w próżni.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne spowodowało przełom w fizycznym obrazie świata.

Zjawisko to nie ma obecnie dużego znaczenia praktycznego.

Większe zastosowanie ma zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne zachodzące w półprzewodnikach i mające zastosowanie we wszelkiego rodzaju pilotach i czujnikach.

Popularna IRDA to właśnie zastosowanie zjawiska fotoelektrycznego wewnętrznego.

Zadanie - graniczna długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć długość fali światła wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne dla poszczególnych metali.

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Jak zadania szkolne opisują realny świat?

Jakie uproszczenia mogą kształtować obraz świata niezgodny z doświadczeniem?

Zadanie - graniczna długość fali

Jak obliczyć maksymalną długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne dla srebra?

1046. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie - energia kinetyczna i prędkość fotoelektronu

Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta=4,5eV. Jaką maksymalną energię kinetyczną Ek i prędkość v mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości λ mierzonej w próżni

λ=800 nm,

λ=700 nm,

λ=600 nm,

λ=500 nm,

λ=400 nm?

Jakie napięcie Uh zatrzyma te fotoelektrony?

30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

Światło o długości λ=350 nanometrów=300 nm wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4 eV=2,4 elektronowolta.

Jaką maksymalną energię Ek kinetyczną uzyska fotoelektron?

319. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Spis zadań

84. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie

W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym znamy
- energię kinetyczną elektronu
- graniczną długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć (wyprowadzić wzór) jaką część energii Ef padającego fotonu stanowi praca W wyjścia elektronu z powierzchni metalu.

Rozwiązanie zadania - zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Światło o długości 400 nanometrów=400nm wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14 eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania Uh do zatrzymania fotoelektronu?

320. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne można w pełni wytłumaczyć tylko przy zastosowaniu modelu przyjmującego kwantową naturę światła zaproponowaną przez Maxa Plancka.

20. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Obliczyć maksymalną energię kinetyczną elektronu w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, jeśli znane są: praca wyjścia fotoelektronu dla platyny W=5,65 eV i długość fali padającego światła równa λ=200 nanometrów=200 nm.

63. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

1. Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło. Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła? Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty=3 eV i dla ilości n=200 zaabsorbowanych fotonów.

Praca wyjścia dla rubidu równa jest W=2,16 eV.

2. Światło o określonej długości λ=300 nm wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16 eV (rubid). Jaką maksymalną prędkość mogą uzyskać fotoelektrony?

3. Światło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4 eV. Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?

4. Światło o długości 400 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14 eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania do zatrzymania fotoelektronu?

348. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - spis zadań

Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W. Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali lambda.

24. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Z teorią budowy atomu związana jest dualistyczna natura światła i materii. Materia i światło ujawniają w różnych zjawiskach własności falowe lub własności korpuskularne.

Najpierw zetknęli się badacze ze zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym.

116. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zjawisko Comptona polega na zmianie długości fali promieniowania rentgenowskiego podczas rozpraszania tego promieniowania przez substancję zawierającą lekkie atomy.

Promieniowanie rozproszone na elektronie pod kątem w stosunku do kierunku rozchodzenia się tego promieniowania zmienia długość (na większą)

31. Zjawisko Comptona

Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego wymagało wprowadzenia założenia o emisji światła w postaci fotonów.

Wprowadzenie nowego założenia doprowadziło do uzyskania dualistycznego obrazu światła - w pewnych zjawiskach korpuskularnego a w innych falowego.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?