Strona na telefon

1074_003_słownik - oporność elektryczna

Oporność elektryczna (inaczej nazywana jest oporem elektrycznym) to własność substancji lub ciała polegająca na występowaniu sił oporu przeciwstawiających się ruchowi nośników ładunku tworzących prąd elektryczny.

Efektem występowania sił oporu jest hamowanie ruchu nośników ładunku i zmniejszanie się ich energii kinetycznej.

Energia przejęta przez ośrodek, w którym płynie prąd elektryczny ujawnia się we wzroście temperatury ciała przewodzącego prąd elektryczny.

W ostatecznym rachunku rośnie energia wewnętrzna ciała przewodzącego prąd elektryczny kosztem energii źródła prądu.

Opór elektryczny to wielkość fizyczna charakteryzująca oporność elektryczną ciała.

Opór elektryczny mierzymy w omach.

Jeśli przewodnik ma oporność jednego oma, to po przyłożeniu do jego końców napięcia jednego wolta popłynie prąd o natężeniu jednego ampera.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?