Strona główna na telefon

1074_slownik_g

Gaz

Gaz doskonały

Gazu doskonałego przemiany

Gaz to forma (stan) występowani materii, w którym poszczególne cz±steczki substancji gazu nie s± ze sob± zwi±zane.

Powrót do spisu

Gaz doskonały to model teoretyczny gazu, w którym pomijamy rozmiary cz±steczek gazu, oddziaływania między tymi cz±steczkami, gdy nie stykaj± się ze sob±.
Powrót do spisu

Gazu doskonałego przemiany następuj±, gdy ulega zmianie jaki¶ parametr stanu gazu (bez zmiany jego ilo¶ci - masy).
Powrót do spisu

Pomoc z matematyki

Rozwi±zane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?