1141. Fizyka szkolna - przykłady i zadania
2020-09-07 21:29

Ruch ciała - wzory - definicje

Prędkość średnia ruchu ciała

Składowe prędkości średniej

Prędkość chwilowa ruchu ciała

Składowa x-owa prędkości chwilowej

Przyspieszenie średnie ruchu ciała

Składowa x-owa przyspieszenia średniego

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała

Składowa x-owa przyspieszenia chwilowego

Ruch ciał jest powszechnym zjawiskiem.

Do opisania ruchu konieczne jest wybranie układu odniesienia i układu współrzędnych.

Najbardziej ogólnie ruch opisujemy w układzie współrzednych przestrzennych - układzie trójwymiarowym

Jeśli tylko można wybieramy układy współrzędnych prostsze - dwuwymiarowe a nawet jednowymiarowe.

Ruch odbywający się tylko w dwóch wymiarach (na płaszczyźnie) nazywamy ruchem płaskim.

Ruch odbywający się wzdłuż prostej linii nazywamy ruchem prostoliniowym.

Prędkość średnia ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

prędkość średnia ciała

W skróconej wersji

prędkość średnia ciała

W uproszczonej wersji

prędkość średnia ciała

Spis wzorów

Przykład obliczenia prędkości średniej

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

Wektor - vśr - prędkość średnia ruchu ciała

Wektor - Δr - przemieszczenie ciała

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

Spis wzorów

Składowa x-owa prędkości średniej

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Składowa x-owa prędkości średniej

prędkość średnia ciała

Składowa y-owa prędkości średniej

prędkość średnia ciała

6. Składowa z-owa prędkości średniej

prędkość średnia ciała

7. Składowa prędkości średniej w postaci ogólnej

prędkość średnia ciała

Spis wzorów

8. Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową - w ogólnym przypadku ma trzy składowe vx, vy, vz.

Skalar - vx,śr - składowa prędkości średniej ruchu ciała

Skalar - Δx - przemieszczenie ciała wzdłuż osi x-ów

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu - dotyczy to każdej składowej prędkości.

Skalar x1 - składowa x-owa położenia ciała w chwili t1

Skalar x2 - składowa x-owa położenia ciała w chwili t2

Spis wzorów

8. Prędkość chwilowa ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

prędkość średnia ciała

Spis wzorów

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

Wektor - v - prędkość chwilowa ruchu ciała

Wektor - Δr - przemieszczenie ciała

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała

prędkość chwilowa ruchu ciała jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała zmniejszamy do bardzo małej wielkości.

Spis wzorów

9. Składowa x-owa prędkości chwilowej

Wyjaśnienia  Spis wzorów

prędkość średnia ciała

Spis wzorów

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową - w ogólnym przypadku ma trzy składowe vx, vy, vz.

Skalar - vx,śr - składowa prędkości średniej ruchu ciała

Skalar - Δx - przemieszczenie ciała wzdłuż osi x-ów

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia ruchu ciała jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu - dotyczy to każdej składowej prędkości.

Skalar x1 - składowa x-owa położenia ciała w chwili t1

Skalar x2 - składowa x-owa położenia ciała w chwili t2

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała zmniejszamy do dowolnie małej wielkości wiekszej od zera

Spis wzorów

10. Składowa y prędkości chwilowej

prędkość średnia ciała

11. Składowa z prędkości chwilowej

prędkość średnia ciała

12. Postać ogólna składowej prędkości chwilowej

prędkość średnia ciała

13. Przyspieszenie średnie ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

prędkość średnia ciała

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Przyspieszenie ruchu ciała jest wielkością wektorową

Wektor - aśr - Przyspieszenie średnie ruchu ciała

Wektor - Δr - przemieszczenie ciała

Skalar - Δt - czas trwania zmiany prędkości ciała

Przyspieszenie średnie ruchu ciała jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor v1 - wektor prędkości ruchu ciała w chwili t1

Wektor v2 - wektor prędkości ruchu ciała w chwili t2

14.

prędkość średnia ciała

15.

prędkość średnia ciała

16.

prędkość średnia ciała

17.

prędkość średnia ciała

Spis wzorów

Składowa x-owa przyspieszenia średniego ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Przyspieszenie ruchu ciała jest wielkością wektorową - w ogólnym przypadku ma trzy składowe ax, ay, az.

Skalar - ax,śr - składowa x-owa przyspieszenia średniego ruchu ciała

Skalar - Δvx - zmiana składowej x-owej prędkości ciała (wzdłuż osi x-ów)

Skalar - Δt - czas trwania ruchu ciała

Przyspieszenie średnie ruchu ciała jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu - dotyczy to każdej składowej przyspieszenia.

Skalar vx,1 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t1

Skalar vx,2 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t2

Spis wzorów

18. Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

prędkość średnia ciała

19.

prędkość średnia ciała

20.

prędkość średnia ciała

21.

prędkość średnia ciała

22.

prędkość średnia ciała

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Przyspieszenie ruchu ciała jest wielkością wektorową

Wektor - a - przyspieszenie chwilowe ruchu ciała

Wektor - Δv - zmiana prędkości ruchu ciała

Skalar - Δt - czas trwania ruchu ciała

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor v1 - wektor prędkości ruchu ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor prędkości ruchu ciała w chwili t2

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała zmniejszamy do bardzo małej wielkości (dowolnie małej wielkości).

Spis wzorów

Składowa x-owa przyspieszenia chwilowego ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Wyjaśnienia    Spis wzorów

Przyspieszenie ruchu ciała jest wielkością wektorową - w ogólnym przypadku ma trzy składowe ax, ay, az.

Skalar - ax - składowa x-owa przyspieszenia chwilowego ruchu ciała

Skalar - Δvx - zmiana składowej x-owej prędkości ciała (wzdłuż osi x-ów)

Skalar - Δt - przedział czasu w którym mierzymy przyspieszenie ruchu ciała

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała jest określone dla konkretnego czasu trwania ruchu - dotyczy to każdej składowej przyspieszenia.

Skalar vx,1 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t1

Skalar vx,2 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t2

Skalar - Δt - przedział czasu w którym mierzymy przyspieszenie ruchu ciała zmniejszamy do dowolnie małej watości.

Spis wzorów