Strona na telefon

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał.

Dwa ciała oddziałują ze sobą grawitacyjnie.
Układ tych ciał można scharakteryzować za pomocą energii potencjalnej.

Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał

Jak obliczyć energię potencjalną okładu dwóch ciał oddziałujących ze sobą siłami grawitacji?

Układ utworzony jest przez dwa ciała będące w odległości przekraczającej rozmiary obu ciał.
wysokość, na jaką wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę, gdy trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Energię potencjalną grawitacyjną obliczamy wtedy ze wzoru uwzględniającego niejednorodność pola grawitacyjnego - jego symetrię sferyczną.

energia potencjalna grawitacyjna

M - masa jednego ciała; m - masa drugiego ciała r - odległość między środkami ciał

Zadanie

Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.

Rozwiązanie

Na powierzchni Ziemi ciało ma energię potencjalną

Obliczenia

Dla ciała o masie 200 kg otrzymamy energię potencjalną

Jak obliczyć wysokość, na jaką wzniesie się ciało rzucone pionowo w górę, gdy trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?