231. Względność ruchu
2021-03-20

Strona główna na komputer

231. Względność ruchu

W niektórych zagadnieniach ruchu bierzemy pod uwagę rozmiary ciała - np. bierzemy pod uwagę długość ciała, a pozostałe wymiary pomijamy.

Jak rozwiązywać zadania, w których występują dwa poruszające się ciała?

Zadanie

Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony.

Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?

Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d.

Wartość prędkości pociągu osobowego wynosi v, a towarowego - u.

Dane:

(4kB) wielkości występujące w zadaniu

Rozwiązanie

(2kB) wyprowadzenie wzoru na czas mijania

Przyjmijmy wartości

(2kB) dane liczbowe wielkości występujących w zadaniu

Obliczenia

(3kB) obliczenie czasu mijania się

Czas mijania się pociągów zależy od

Jaką drogę przebędzie w tym czasie każdy z pociągów

(2kB) drogi przebyte przez każdy pociąg w trakcie mijania się

Suma dróg obu pociągów wynosi 300m

(2kB) suma dróg pociągów w trakcie mijania się

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?