Strona na telefon

235. Moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników

Prawa prądu stałego wykorzystujemy w wielu sytuacjach, także dla obwodów prądu przemiennego.

Zadanie

Dwie żarówki o mocy nominalnej 100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo.

Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt.

Rozwiązanie zadania

1. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)?
2. Jaką moc pobiera każda żarówka?
3. Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ?

Połączenie szeregowe i równoległe odbiorników prądu elektrycznego, moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników.

Zadanie

Dwie żarówki o mocy nominalnej 100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo.

Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt.

1. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)?

2. Jaką moc pobiera każda żarówka?

3. Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ?

1. Dane i szukane wielkości fizyczne

(2kB) dane i szukane wielkości fizyczne Więcej zadań z elektryczności

2. Prawa fizyczne, które zastosujemy do rozwiązania zadania

wzór na moc prądu elektrycznego;
prawo Ohma dla odcinka obwodu;
wzór na opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo.

(2kB) prawa - moc prądu elektrycznego, prawo Ohma, łączenie oporników szeregowo

Moc prądu obliczymy, gdy znane będzie natężenie prądu.

Dla obliczenia natężenia prądu w obwodzie potrzebna jest znajomość oporności układu.
Dwie żarówki połączone są szeregowo - oporność układu równa jest sumie ich oporności.

Żarówki są identyczne (taka sama moc), więc ich oporności będą takie same.
(3kB) wykorzystanie praw - wyprowadzenie wzoru na oporność jednej żarówki

Moc żarówki podana w zadaniu to moc znamionowa - uzyskiwana ona jest, gdy żarówka zasilana jest napięciem znamionowym - takim do jakiego jest dostosowana. W trakcie pracy w określonych w zadaniu warunkach ma oporność, którą możemy obliczyć z prawa Ohma.

4. Możemy teraz obliczyć oporność układu żarówek połączonych szeregowo

(3kB) obliczenie oporności układu żarówek - połączenie szeregowe

5. Dalej obliczymy natężenie prądu płynącego przez układ żarówek (przez każdą żarówkę taki sam prąd)

(4kB) natężenie prądu płynącego przez układ połączonych szeregowo żarówek

6. Znamy natężenie prądu płynącego przez układ żarówek - możemy obliczyć moc prądu płynącego przez obie żarówki

(2kB) obliczenie całkowitej mocy układu żarówek połączonych szeregowo

7. Całkowita moc układu dwóch żarówek połączonych szeregowo

obliczenie całkowitej mocy układu żarówek połączonych szeregowo

Cały układ żarówek będzie teraz pracować z mocą równą połowie mocy nominalnej żarówki.

Żarówki są identyczne więc każda z nich pracować będzie z mocą równą czwartej części mocy nominalnej.

8. Natężenie prądu płynącego przez obie żarówki równe jest

(3kB) obliczenie natężenia prądu - połączenie szeregowe żarówek

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?