252. Kinematyka - ruchy płaskie.
2021-03-22

Strona główna na telefon

Dodawanie prędkości

Kinematyka - ruchy płaskie

Składanie ruchów to dodawanie wektorów przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia.

Dodawanie przesunięć wykonujemy metodą analityczną lub graficzną.

Przesunięcie jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Dodawanie prędkości możemy wykonać metodą równoległoboku lub trójkąta.

Prędkość jako wektor ma określony kierunek, wartość i zwrot.

Zadanie

Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach.

Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?

Wybieramy układ odniesienia związany z wybranym punktem ziemi.

Względem tego punktu pojazdy (ciała fizyczne) poruszają się, po prostych prostopadłych.

Prędkość drugiego pojazdu względem pierwszego opisana jest wektorem będącym sumą prędkości tych pojazdów względem ziemi.

W zadaniu interesuje nas szybkość czyli wielkość fizyczna będąca ilorazem drogi przez czas ruchu a nie ilorazem przesunięcia przez czas ruchu.

Dla obliczenia szybkości względnej

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał.
W ruchu prostoliniowym w tym samym kierunku wartość prędkości jest równa szybkości ruchu.

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

W ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w którym przyprostokątne mają wartości szybkości tych ciał

Przykład

Dwa ciała poruszają się w kierunkach prostopadłych do siebie - szybkość względna
Ciało pierwsze porusza się na wschód z szybkością 4 m/s.
Ciało drugie porusza się na południe z szybkością 3 m/s.

Ciało pierwsze oddala się od ciała drugiego z szybkością.

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Rzadko kiedy wynik wychodzi tak ładny - na ogół jest to ułamek dziesiętny, który trzeba przybliżyć.

w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego w ruchu dwóch ciał po prostych prostopadłych wystarczy obliczyć przekątną trójkąta prostokątnego

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?