253. Szybkość w ruchu jednowymiarowym
2021-05-20

Strona główna na komputer

Pomiar czasu trwania ruchu. Obliczanie średniej szybkości ruchu

Ruch jednowymiarowy - ruch po ustalonej trasie

Wersja naa telefon

Szybkość w ruchu jednowymiarowym obliczamy dzieląc drogę przez czas jej przebycia.

Szybkość średnia określona jest dla konkretnego przedziału czasu.

Pomiar drogi ruchu jest często skomplikowaną operacją. W przypadku ruchu prostoliniowego w jedną stronę wystarczy zmierzyć długość odcinka.

Pomiar czasu trwania ruchu jest konieczny do obliczenia szybkości. Procedurę pomiaru trzeba dopasować do konkretnego rodzaju ruchu.

Obliczanie średniej szybkości ruchu polega na obliczeniu ilorazu drogi przez czas jej przebycia.

Ruch jednowymiarowy, czyli ruch po ustalonej trasie będziemy często opisywać jak ruch prostoliniowy - np. przy obliczaniu szybkości średniej.

W życiu utożsamia się dwa słowa - prędkość i szybkość. Z punktu widzenia fizyki warto te słowa przypisać dwóm różnym pojęciom.

Prędkość jest wielkością wektorową obliczaną jako iloraz przemieszczenia i czasu trwania tego przemieszczenia.

Szybkość jest wielkością opisaną jako iloraz drogi ruchu przez czas trwania tego ruchu.

Prędkość ciał jako wielkość wektorowa ma określony kierunek, zwrot i wartość. Tylko wartość opisana jest jedną liczbą i jednostką.

W przypadku ruchu wzdłuż jednej prostej ze stałym zwrotem prędkości mamy równość - wartość prędkości równa jest szybkości. Jest to przypadek szczególny. W innych sytuacjach, na ogół, szybkość ruchu nie jest równa wartości prędkości.

Drogę można mierzyć dowolnym odcinkiem (byleby był ustalony).

Przykład

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.

Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?

W domu (lub w szkole) musiał zmierzyć długość jednego kroku (lub k kroków). Otrzymał dla kroków odległość - d metrów.

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym

Obliczenia dla danych liczbowych

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - obliczenia liczbowe

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym

Raczej nie spieszył się do domu nasz badacz.

Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

241. Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?