290. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości.
2021-03-25

Strona główna na komputer

290. Względność prędkości.

Kinematyka. Względność ruchu.

Kinematyka zajmuje się opisem geometrycznym ruchu.
Kinematyka nie zajmuje się wyjaśnianiem ruchu (zmian ruchu).

Zadanie

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s.
Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v.
Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).

   Jaki warunek spełniać muszą    prędkości u i v, aby czas   płynięcia pod prąd był 2 razy    dłuższy niż czas płynięcia z prądem.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiania zadania

Dodawanie prędkości.

Odejmowanie prędkości.

Względność prędkości.

Zadanie

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s.
Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).

Jaki warunek spełniać muszą prędkości prądu rzeki u i łódki na stojącej wodzie (względem wody) v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.

Zakładamy, że:

Zadanie rozwiążemy na wzorach.

Korzystamy z definicji prędkości dla ruchu jednostajnego.

Prędkość łódki w dół rzeki obliczamy dodając do prędkości łódki na stojącej wodzie prędkość prądu rzeki.

Inaczej mówimy, że prąd rzeki unosi łódkę.

Prędkość łódki pod prąd (w gorę rzeki) obliczamy odejmując od prędkości łódki na stojącej wodzie prędkość prądu rzeki.

Prędkość łódki na stojącej wodzie jest równa prędkości łódki mierzonej względem wody także płynącej. Ważne jest, aby pomiar był dokonywany na wodzie płynącej jednostajnie.

Względność ruchu. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Między ustalonymi punktami rzeki jest...

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?
Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?