316. Grawitacja
2021-04-22

Strona główna na komputer

316. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

Pojęcia wykorzystywane dalej w tekście

Grawitacja.

Prawo powszechnej grawitacji.

Oddziaływania ciał.

Oddziaływania grawitacyjne.

Stała grawitacji.

Wszystkie ciała oddziałują ze sobą siłą grawitacji. Jest to siła wzajemnego przyciągania się ciał. Dla ciał kulistych jednorodnych kierunek tej siły pokrywa się z prostą poprowadzoną przez środki tych ciał. Wartość siły zależy od mas obu ciał i od odległości między środkami tych ciał.

Przykład wykorzystania prawa powszechnej grawitacji

Druga prędkość kosmiczna dla Księżyca i rzut pionowy na Księżycu

Wartość siły grawitacji dla dwóch ciał kulistych o budowie jednorodnej jest:
wprost proporcjonalna do iloczynu mas obu ciał;
odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między środkami obu ciał;
współczynnikiem proporcjonalności jest stała grawitacji G.

Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

Siła grawitacji na Ziemi przejawia się jako siła ciężkości nazywana inaczej ciężarem ciała. Ziemia ma ogromną masę w porównaniu do mas ciał spotykanych w życiu. Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

Ciężar każdego z tych ciał na powierzchni jest bardzo duży w porównaniu z siłą grawitacyjnego wzajemnego oddziaływania tych ciał.

1141. Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.
Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?