331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.
2021-03-29

Strona główna na komputer

331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Mechanika.
Kinematyka.
Ruch po okręgu.
Ruch jednostajny po okręgu.
Ruch planet.
Opozycja planet.
Powtarzalność opozycji.

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.

Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

W uproszczonym modelu heliocentrycznym Układu Słonecznego planety obiegają nieruchome Słońce po orbitach kołowych ruchem jednostajnym. Każda z planet obiega Słońce w ustalonym czasie. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czasy obiegu planet zewnętrznych są większe. Planety te mają dłuższe orbity i mniejsze wartości prędkości niż Ziemia.

Czas obiegu planet wokół Słońca i "spotkania" planet.

Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.

Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T.
Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja?
Co jaki czas występują opozycje?

Od chwili opozycji obie planety poruszając się na swoich orbitach zakreślają różne kąty. Wynika to z ich różnych prędkości liniowych i kątowych w ruchu po okręgu.

Planeta wewnętrzna (w naszym przypadku Ziemia) ucieka od planety zewnętrznej. Po obiegnięciu pełnego obwodu orbity, planeta dalsza będzie oddalona od położenia opozycji o jakiś kąt. Ziemia będzie musiała przebyć jeszcze jakiś kąt (w ruchu po okręgu) do chwili nastąpienia opozycji. Oznacza to, że planeta zewnętrzna od jednej opozycji do kolejnej zakreśli jakiś kąt, a Ziemia zakreśli kąt pełny plus kąt zakreślony przez planetę zewnętrzną.

Do obliczenia kątów zakreślonych przez promienie orbit potrzebne nam będą prędkości kątowe obu planet. Obliczymy je jako iloraz liczby 2 π (2 pi) przez czas obiegu planety wokół Słońca.
Wyprowadzenie zależności na czas między kolejnymi opozycjami Ziemi i planety zewnętrznej

Wyprowadzenie zależności na czas między kolejnymi opozycjami Ziemi i planety zewnętrznej

Więcej informacji o ruchu planet na stronie
Opozycja planet

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?
Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?