Strona na telefon

343. Kinematyka - spis zadań

Ruch

Podstawowym zjawiskiem spotykanym w przyrodzie jest ruch ciał.

Ruch czyli
zmiana położenia
jednego ciała względem innego ciała jest

spotykany w skali porównywalnej z człowiekiem,

w skali atomowej (w mikroświecie)

i w skali kosmicznej.

Ruch to także podstawowe zjawisko wykorzystywane praktycznie.

Jakże ważną dziedziną ludzkiej działalności jest transport i komunikacja.

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać
pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.
Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody
(na "stojącej" wodzie).

284. Kinematyka - zadanie
Obliczamy prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody.

Zadanie

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20km/h, a pod prąd z prędkością 12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na "stojącej" wodzie).

286. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8km/h względem brzegu rzeki.
Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8km/h.
Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.

287. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

Jaką wartość ma pierwsza
prędkość kosmiczna dla planety
o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12 km/h.
Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

288. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości. Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

Zadanie

Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.

 • Kinematyka - zadanie. Między ustalonymi punktami rzeki jest ... - niedokończone

  Zadanie

  Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
  Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?

 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych.

  Zadanie

  Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50 cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.
  Jaki jest okres obiegu?
  Jaka jest prędkość (wartość prędkości) chwilowa?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe?

 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu ... 309. Prędkość ruchu po okręgu. Przyspieszenie w ruchu po okręgu.

  Zadanie

  Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
  Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
  Jaki jest okres obiegu koła?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?

  310. Okres obiegu w ruchu po okręgu. Kinematyka - zadanie. Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu ... <

  Przykłady obliczania
  energii kinetycznej
  różnych ciał (różne masy i różne prędkości)

  Zadanie

  Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów.
  Jak długo będzie trwać spadek?

  Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
  317. Spadek swobodny. Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny to ruch ciała puszczonego swobodnie w polu grawitacyjnym

  Zadanie

  Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

  Obliczyć:
  1. Czas ruchu ciała.
  2. Prędkość końcową.
  3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.

  326. Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu. Kinematyka - zadanie.

  Zadanie

  Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy. Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.

  Obliczyć:
  promień tarczy r;
  okres obiegu tarczy T;
  ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
  prędkość kątową tarczy.

 • 327. Ruch jednostajny po okręgu. Prędkość liniowa w ruchu po okręgu. Prędkość kątowa w ruchu po okręgu. Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.

  Zadanie

  Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty). Największe wychylenie ciała ma wartość A=5cm. Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T=0,2s. W chwili początkowej wychylenie ciała wynosiło 0.

  Obliczyć:
  częstotliwość drgań;
  częstość kątową;
  maksymalną prędkość;
  maksymalne przyspieszenie.
  Podać zależności dla dowolnej chwili czasu t:
  położenia ciała;
  prędkości ciała;
  przyspieszenia ciała.

  Kinematyka - zadanie. Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny.

  Zadanie

  Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.

 • Kinematyka - zadanie. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

  Zadanie

  W pewnej chwili, gdy ciało znajduje się w położeniu x1 ma prędkość v1. W pewnej póĽniejszej chwili ciało znajduje się w położeniu x2 i ma prędkość v2. Przyjmijmy, że wszystkie te wielkości są dodatnie.
  Wykazać, że z tych informacji można obliczyć:
  okres drgań;
  częstotliwość drgań;
  częstość kątową;
  amplitudę;
  prędkość maksymalną;
  przyspieszenie maksymalne.

 • Kinematyka - zadanie. Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny ...

  Zadanie

  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem 10 minut, a pod prąd 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).

 • Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie

  Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
  Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10m?
  Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny ciała na Księżycu.

  Względność ruchu.  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
  Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20 km/h, a pod prąd z prędkością 12 km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
 • Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
  Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między ustalonymi punktami rzeki jest ... - niedokończone

  Prędkość średnia ruchu.


  Zadanie


  Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0 km. Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut.
  Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?
 • Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.

  Zadanie


  Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0 km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut. Jak długą trasę przebył samochód?
 • Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

  Zadanie


  Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0 km. (zapis ten oznacza, że drogę zmierzyliśmy z dokładnością do 0,1 km czyli 100 m). Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut (w domyśle czas ruchu zmierzony został z dokładnością do 1 minuty). Można powiedzieć, ż obie wielkości zostały podane z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Tylko tyle cyfr znaczących może być w wyniku końcowym.
  Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?

 • Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

  Ruch jednostajny.


  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).

  Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20 km/h, a pod prąd z prędkością 12 km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).

 • Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
  Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między ustalonymi punktami rzeki jest ... - niedokończone

  Ruch prostoliniowy jednostajny.


  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
 • Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie

  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20 km/h, a pod prąd z prędkością 12 km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).

 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
  Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między ustalonymi punktami rzeki jest ... - niedokończone

  ATOM

  Mechanika

  OPTYKA

  grawitacja

  Elektrostatyka

  Magnetyzm

  Prąd elektryczny

  Energia

  Szybkość ruchu

  Kinematyka

  RUCH PO OKRĘGU

  Dynamika

  Elektromagnetyzm

  Rzuty

  Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.


  Zadanie


  Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów. Jak długo będzie trwać spadek? Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny to ruch ciała puszczonego swobodnie w polu grawitacyjnym ...

  Zadanie


  Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
  Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10 m?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny na Księżycu.

  Ruch prostoliniowy jednostajnie opóĽniony.


  Spadek swobodny.


  Zadanie


  Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów. Jak długo będzie trwać spadek? Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny to ruch ciała puszczonego swobodnie w polu grawitacyjnym ...

  Zadanie


  Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
  Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10 m?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny na Księżycu.

  Zadanie


  Ciało spadało 2 sekundy.

  Obliczyć:
  a) prędkość w wybranych chwilach czasu;
  b) drogę przebytą od początku spadku do wybranej chwili spadku;
  c) wysokość na jakiej znajdowało się ciało w wybranej chwili ruchu, jeśli zaczęło spadać z wysokości 30 m.
  Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

  Rzut pionowy w górę.  Rzut poziomy.  Rzut ukośny.


  Zadanie

  Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.
  Obliczyć:
  1. Czas ruchu ciała.
  2. Prędkość końcową.

 • Kinematyka - zadanie. Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

  Ruch po okręgu.


  Zadanie


  Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50 cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.
  Jaki jest okres obiegu?
  Jaka jest prędkość (wartość prędkości) chwilowa?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu ...

  Zadanie


  Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
  Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
  Jaki jest okres obiegu koła?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
 • Kinematyka - zadanie. Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu ...

  Zadanie


  Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
  Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych.

  Zadanie


  Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w odległości o d cm bliżej środka tarczy. Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
  Obliczyć:
  promień tarczy r;
  okres obiegu tarczy T;

  ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
  prędkość kątową tarczy.
 • Kinematyka - zadanie. Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.

  Zadanie


  Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
  Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?
 • Kinematyka - zadanie. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

  Ruch jednostajny po okręgu.


  Zadanie


  Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50 cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.
  Jaki jest okres obiegu?
  Jaka jest prędkość (wartość prędkości) chwilowa?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu ...

  Zadanie


  Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
  Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
  Jaki jest okres obiegu koła?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
 • Kinematyka - zadanie. Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu ...

  Zadanie


  Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
  Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych.

  Zadanie

  Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy. Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s.
  Obliczyć:
  promień tarczy r;
  okres obiegu tarczy T;
  ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
  prędkość kątową tarczy.

 • Kinematyka - zadanie. Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.

  Zadanie


  Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
  Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?
 • Kinematyka - zadanie. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

  Zadanie  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem rzeki 10 minut, a pod prąd rzeki 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością 20 km/h, a pod prąd z prędkością 12 km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12 km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Między ustalonymi punktami rzeki jest odległość s. Łódka płynie na stojącej wodzie z prędkością v. Prąd rzeki ma prędkość u (względem brzegu rzeki).
  Jaki warunek spełniać muszą prędkości u i v, aby czas płynięcia pod prąd był 2 razy dłuższy niż czas płynięcia z prądem.
 • Kinematyka - zadanie. Między ustalonymi punktami rzeki jest ... - niedokończone

  Zadanie


  Zastosujemy własności ruchu jednostajnego po okręgu do opisu w atomie wodoru. Promień atomu wodoru ma długość 53 pikometrów. Po okręgu o takim promieniu porusza się w atomie wodoru elektron. Elektron porusza się po tej orbicie z częstotliwością około 7 petaherców.
  Jaka jest wartość prędkości elektronu w atomie wodoru?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu wykorzystujemy do scharakteryzowania ruchów krzywoliniowych.

  Zadanie


  Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało porusza się po okręgu o promieniu 50 cm. W ciągu 20 sekund ciało wykonało 5 pełnych obiegów.
  Jaki jest okres obiegu?
  Jaka jest prędkość (wartość prędkości) chwilowa?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe?
 • Kinematyka - zadanie. Własności ruchu po okręgu ...

  Zadanie


  Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu z prędkością chwilową o wartości 54 km na godzinę. Promień kół wynosi 60 cm.
  Ile obrotów w ciągu sekundy wykonują koła tego pojazdu?
  Jaki jest okres obiegu koła?
  Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu znajdującego się na powierzchni bieżnika koła?
 • Kinematyka - zadanie. Pojazd kołowy porusza się bez poślizgu ...

  Zadanie


  Ciało (kamień) spada swobodnie w głąb studni o głębokości 45 metrów. Jak długo będzie trwać spadek? Po jakim czasie usłyszymy plusk kamienia uderzającego w powierzchnię wody?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny to ruch ciała puszczonego swobodnie w polu grawitacyjnym ...

  Zadanie


  Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.
  Obliczyć:
  1. Czas ruchu ciała.
  2. Prędkość końcową.
  3. Kąt jaki tworzy z poziomem prędkość końcowa.
 • Kinematyka - zadanie. Ciało zostało rzucone z wysokości H pod pewnym kątem do poziomu.

  Zadanie

  Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi. Jeden z wybranych punktów tarczy znajduje się na brzegu tarczy, drugi w w odległości o d cm bliżej środka tarczy. Prędkość liniowa punktu znajdującego się na brzegu tarczy wynosi v m/s, prędkość liniowa drugiego punktu - u m/s. Obliczyć:
  * promień tarczy r;
  * okres obiegu tarczy T;
  * ilość obiegów tarczy w ciągu sekundy f;
  * prędkość kątową tarczy.

 • Kinematyka - zadanie. Pozioma tarcza w kształcie koła obraca się wokół pionowej osi.

  Zadanie


  Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny (prosty). Największe wychylenie ciała ma wartość A=5 cm. Ciało wykonuje jedno pełne drganie w ciągu czasu T=0,2 s. W chwili początkowej wychylenie ciała wynosiło 0.
  Obliczyć:
  częstotliwość drgań;
  częstość kątową;
  maksymalną prędkość;
  maksymalne przyspieszenie.
  Podać zależności dla dowolnej chwili czasu t:
  położenia ciała;
  prędkości ciała;
  przyspieszenia ciała.
 • Kinematyka - zadanie. Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny.

  Zadanie  Znając czas obiegu planet wokół Słońca można obliczyć co jaki czas Słońce, Ziemia i wybrana planeta będą znajdowały się na jednej prostej w takiej właśnie kolejności. Pozycje taką nazywamy opozycją.
  Czas obiegu Ziemi wokół Słońca jest równy jeden rok. Czas obiegu planety zewnętrznej równy jest T. Za jaki czas wystąpi kolejna opozycja? Co jaki czas występują opozycje?
 • Kinematyka - zadanie. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

  Zadanie


  W pewnej chwili, gdy ciało znajduje się w położeniu x1 ma prędkość v1. W pewnej póĽniejszej chwili ciało znajduje się w położeniu x2 i ma prędkość v2. Przyjmijmy, że wszystkie te wielkości są dodatnie.
  Wykazać, że z tych informacji można obliczyć:
  okres drgań;
  częstotliwość drgań;
  częstość kątową;
  amplitudę;
  prędkość maksymalną;
  przyspieszenie maksymalne.
 • Kinematyka - zadanie. Ciało punktowe wykonuje ruch drgający harmoniczny ...

  Zadanie


  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem 10 minut, a pod prąd 15 minut.
  Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (na “stojącej” wodzie).
 • Kinematyka - zadanie.Między wyspami znajdującymi się na rzece...

  Zadanie


  Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
  Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10 m?
 • Kinematyka - zadanie. Spadek swobodny na Księżycu.

  Zadanie


  Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.
  Ciało spadało 2 sekundy.
  Obliczyć:
  a) prędkość w wybranych chwilach czasu;
  b) drogę przebytą od początku spadku do wybranej chwili spadku;
  c) wysokość na jakiej znajdowało się ciało w wybranej chwili ruchu, jeśli zaczęło spadać z wysokości 30 m
 • Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi. Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

  Zadanie


  Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0 km. Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut.
  Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?
 • Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.

  Zadanie


  Samochód dostawczy jechał ze średnią szybkością 32,0km/h na całej trasie, której przejechanie zajęło mu czas 1 godziny 18 minut. Jak długą trasę przebył samochód?
 • Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

  Zadanie


  Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej 32,0 km. (zapis ten oznacza, że drogę zmierzyliśmy z dokładnością do 0,1 km czyli 100 m). Cały przejazd zajął mu 2 godziny i 10 minut (w domyśle czas ruchu zmierzony został z dokładnością do 1 minuty). Można powiedzieć, ż obie wielkości zostały podane z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Tylko tyle cyfr znaczących może być w wyniku końcowym.
  Jaka była średnia szybkość rowerzysty na całej trasie (w ciągu całego czasu jazdy)?
 • Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

  Zadanie

  Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.
  Ciało spadało 2 sekundy.
  Obliczyć:
  a) prędkość w wybranych chwilach czasu;
  b) drogę przebytą od początku spadku do wybranej chwili spadku;
  c) wysokość na jakiej znajdowało się ciało w wybranej chwili ruchu, jeśli zaczęło spadać z wysokości 30 m

 • Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

  Zadanie


  Ruch ciała na równi pochyłej
 • Spis stron o ruchu

  Zadanie


  Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.
  Jest to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową
 • kinematyka

  Zadanie


  Spadek swobodny to ruch jednostajnie przyspieszony w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego czyli tor ruchu jest linią pionową.
  Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową
 • kinematyka

  Zadanie


  Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m. Jak długo trwał ruch? Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?
 • kinematyka

  Zadanie


  Natężenie pola grawitacyjnego na Księżycu, blisko powierzchni, równe jest około 1,63 metra na sekundę do kwadratu.
  Jaką szybkość uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości H=10m?
 • kinematyka

  Zadanie


  Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?
  Przyjmij, że pociąg osobowy ma długość l, a towarowy ma długość d. Wartość prędkości pociągu osobowego wynosi v, a towarowego - u.
 • kinematyka

  Zadanie


  Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi. Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u. Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się? Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?
 • kinematyka

  Zadanie


  Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi. Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u. Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się? Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?
 • kinematyka

  Zadanie


  Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią 50 km/h.
  Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?
 • kinematyka

  Zadanie


  Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3 m/s. Ta sama łódĽ płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1 m/s.
  Jak należy skierować łódĽ, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.
  W jakim czasie łódĽ dopłynie do tego punktu?
  Przyjąć szerokość rzeki 100 m.
 • kinematyka

  Zadanie


  Autobusy jeżdżą po ustalonych trasach więc ich ruch możemy do obliczenia szybkości potraktować jak ruch prostoliniowy.
  Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m..
  Dana jest odległość miedzy miejscowościami l = 180 km.
 • kinematyka

  Zadanie


  W codziennych zastosowaniach utożsamiamy dwie wielkości fizyczne prędkość i szybkość. Dalej nie będziemy rozróżniać tych wielkości.
  Prędkości mierzymy w metrach na sekundę i kilometrach na godzinę, a także w węzłach (milach morskich na godzinę) oraz dla szybkich cząstek jako ułamek prędkości światła. Przykłady szybkości.
 • kinematyka

  Zadanie


  Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi. Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.
  Obliczyć:
  1) początkową prędkość poziomą ciała;
  2) początkową prędkość pionową ciała;
  3) czas wznoszenia się ciała;
  4) czas spadku ciała;
  5) czas całkowitego ruchu ciała;
  6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
  7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
  8) końcową prędkość ciała;
 • rzut

  Zadanie

  Statek przepłynął trasę s1, z prędkością v1,
  trasę s2 z prędkością v2
  i trasę s3 z prędkością v3.
  Oblicz:
  1) średnią prędkość statku na całej trasie;
  czas, w jakim statek przepłynął cała trasę;
  czas potrzebny na przebycie każdego odcinka trasy;
  2) z jaką prędkością powinien płynąć statek na trzecim odcinku trasy, aby średnia prędkość na całej drodze wyniosła 7 km/h.

 • kinematyka

  Zadanie


  Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.
  Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe obliczyć:
  1. Czas wznoszenia się ciała.
  2. Czas spadku ciała.
  3. Całkowity czas ruchu.
  4. Maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się ciało.
  5. Maksymalny zasięg rzutu.
  6. Prędkość (wartość) w chwili upadku na powierzchnię Ziemi.
  Wyprowadzić zależności wzory na wymienione wyżej wielkości i dla:
  7. Prędkości poziomej w dowolnej chwili ruchu.
  8. Prędkości pionowej w dowolnej chwili ruchu.
  9. Prędkości całkowitej w dowolnej chwili ruchu.
  10. Położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.
  11. Toru ruchu.
 • kinematyka

  Zadanie

  Ziemia obiega Słońce w ciągu roku.
  ¦rednia odległość Ziemi od Słońca równa jest około 150 milionów kilometrów.
  Mars obiega Słońce w ciągu 1,88 lat ziemskich.
  Jaka jest średnia odległość Marsa od Słońca?

 • kinematyka

  Zadanie


  Jak sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości z kinematyki
 • kinematyka

  Zadanie


  Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) 1000 kg jedzie z prędkością 108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300 m.
  A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
  B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
  C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóĽnienie) ruchu.
  D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.
 • kinematyka

  Zadanie


  Oznaczenia symboli występujących w równaniu ruchu oscylatora harmonicznego.
  A - amplituda drgań
  w - częstość kątowa drgań
  T - okres drgań
  f - częstotliwość (częstość) drgań
  Obliczyć wartość wychylenia x w wybranych chwilach
 • kinematyka

  Zadanie

  Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.
  Obliczyć
  a) drogę statku;
  b) średnią szybkość statku;
  c) przemieszczenie statku;
  d) średnią prędkość statku.
  kinematyka

  Zadanie


  Kinematyka - rzut ukośny
  Prędkość początkowa tworzy kąt a z podłożem. Wtedy składową iksową prędkości można zapisać za pomocą funkcji cosinus a składową igrekową za pomocą funkcji sinus.
  Prędkość pozioma (iksowa) nie ulega zmianie, jeśli nie ma oporów ruchu. Prędkość pionowa zmniejsza swoją wartość do zera, a następnie zwiększa do wartości początkowej.
 • kinematyka

  ATOM

  Mechanika

  OPTYKA

  grawitacja

  Elektrostatyka

  Magnetyzm

  Prąd elektryczny

  Energia

  Szybkość ruchu

  Kinematyka

  RUCH PO OKRĘGU

  Dynamika

  Elektromagnetyzm

  Rzuty

  Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

  Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

  Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

  Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

  Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  Rozwiązane zadania z kinematyki

  Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

  Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

  Rozwiązanie

  Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

  Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

  Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?