Strona na telefon

399. Podstawowe własności ruchu prostoliniowego jednostajnego

Podstawowe własności ruchu prostoliniowego jednostajnego

Aby mówić o ruchu trzeba wybrać
układ odniesienia

i umieścić w nim

układ współrzędnych.

Wybrany (ustalony) punkt poruszającego się ciała zakreśla w przestrzeni linię.

Linia ta może być odcinkiem prostej lub krzywej.

Linię zakreślaną przez ustalony punkt ciała
nazywamy

torem ruchu

tego ciała.

Jaki ruch ciał nazywamy prostoliniowym?

Ruch prostoliniowy ciała to ruch,

którego torem jest

odcinek linii prostej.

Każdy ruch jest skończony czyli trwa skończony czas.

W wielu przypadkach pomijamy fakt skończonego przedziału czasu, w którym trwa ruch.
Wtedy często mówimy, że torem jest linia prosta.

Szczególnym przypadkiem ruchu jest
stan spoczynku
(w ustalonym układzie odniesienia).

Wtedy:

 1. prędkość ruchu ciała jest równa zero,


 2. droga ruchu ciała jest równa zero i


 3. przyspieszenie ruchu ciała jest równe zero.


W ruchu prostoliniowym prędkość ciała ma stały kierunek
czyli wektor prędkości leży stale na tej samej prostej – prostej po której porusza się ciało.

Jeśli w ruchu prostoliniowym zachowany jest zwrot prędkości, to ciało porusza się ciągle w tę samą stronę prostej – prostej toru ruchu.

Jeśli w ruchu prostoliniowym zachowana jest wartość prędkości,
to ruch taki nazywamy prostoliniowym jednostajnym.

Oznacza to, że
wektor prędkości w ruchu prostoliniowym jednostajnym
ma:

 1. stały kierunek;

 2. stały zwrot;

 3. stałą wartość.


W ruchu prostoliniowym ciało może poruszać się ze zmienną prędkością.
Wtedy wektor prędkości ruchu ciała ma stały kierunek oraz zmieniającą się wartość prędkości.

Nie można bez dodatkowych informacji określić zwrotu i wartości prędkości.

Jeśli w ruchu prostoliniowym przyspieszenie ma kierunek i zwrot prędkości początkowej,
to wektor prędkości ruchu ciała:

 1. ma stały kierunek;

 2. stały zwrot;

 3. rosnąca wartość.


Jeśli w ruchu prostoliniowym przyspieszenie ma kierunek prędkości początkowej ale zwrot przeciwny do wektora prędkości początkowej,
to wektor prędkości ruchu ciała:


 1. ma stały kierunek;

 2. zwrot zmienia się w chwili, gdy wartość prędkości równa się zero;

 3. wartość początkowo malejącą do zera, a następnie rosnącą.


Ruchem jednostajnym w ogólności nazywamy każdy ruch, który ma stałą wartość prędkości w rozpatrywanym przedziale czasu.

W tym sensie można mówić o ruchu jednostajnym po okręgu, chociaż jest w nim przyspieszenie dośrodkowe (zmieniające kierunek wektora prędkości – kierunek ruchu).

Podobnie można rozpatrywać jako jednostajny ruch samochodu po krętej trasie czy ruch pociągu. Oba ruchy (na ogół) odbywają się po ustalonych trasach.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?